част 2

КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ РАЗХОДИТЕ ЗА АЗОТНО ТОРЕНЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА?

Бързият първоначален старт и интензивно развитие в предзимния период, пряко обуславят добрата динамика на растеж през есента.

Но ползите за производството не се изчерпват само с видимото добро поведение и развитие на един хибрид в предзимния период.

Най-общо, подходът за управление на рапичните посеви през вегетацията се базира на принципа, че нормалният като гъстота и добре развит посев рапица оползотворява азота в по-висока степен от почвата през есенно-зимния период, отколкото по – редкият и слаб посев. Съхранявайки го под форма на листна маса и стъбло тази култура позволява оптимизиране на азотната торова норма през пролетта.

В този случай при измерването на т. нар. индекс на зелена площ взимаме под внимание състоянието на посевите

– гъстота и развитие на вегетативната маса. Като стойност този индекс за рапицата е от порядъка на 0,5 до 3 единици.

Всяка единица се равнява на 5 кг/дка азот, съдържащ се във вегетативната маса на културата. Счита се, че посевите, които излизат от зимния период и имат стойност на този индекс между 2-3 единици, както и са постигнали оптимална гъстота на посева, имат възможно най-добрия старт на сезона.

В този случай високият индекс на зелена площ дава на производителите по-голяма гъвкавост при управлението на храненето на растенията, както по отношение на нормата, така и на времето на прилагане на азот, осигурявайки възможно най-добрата възвръщаемост на вложените средства.

На база на множество проведени изследвания, подходът при управлението на посевите, включващ калкулиране на индекса на зелената площ или в комбинация с почвени проби, листен анализ на хлорофилно съдържание е много добър при вземане на решение за торене, особено предвид сегашните ценови нива на торовете. На практика оптимизирането на приложената торова норма води и до финансови ползи за стопанството.

Избор на отглеждае на хибридите

Изборът за отглеждане на хибридите LG АВИРОН и LG АМБАСАДОР носи всички ползи от качествата на генетиката на Лимагрейн и практически минимизира всички рискове при отглеждането на рапица. Единствено подготвените хибриди рапица могат да гарантират възвръщаемост на направените вложения.

азот-рапица-тор-листна-маса-индекс

Съществуват множество инструменти и набор от методи за измерване на индекса на зелената площ. Културата може да бъде оценена окомерно с правило, което производителите могат лесно да приложат: 50% почвено покритие се равнява на 1 единица, т.е. при 75% земно покритие стойностите са 1,5-2 единици. Също посредством мобилни приложения или притегляне на вегетативна маса от 1 м², като нормално това се прави в началото на пролетта преди първото торене.

Може да разгледате статията в която проследяваме NDVI индекса при новия клиърфийл хибрид LG Констурктор CL ТУК и при N-FLEX генетика на LG Амбасадор ТУК.