Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

Наименование: Лимагрейн България ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206779311
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, Административен комплекс Еником М, ет.9
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Искърско шосе №7, Сграда 7, Офис 1
Уебсайт: http://lgseeds.bg/ 

наричано по-долу за краткост ЛИМАГРЕЙН, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронната платформа http://lgseeds.bg/ 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА 

Електронната платформа е достъпна на адрес в Интернет http://lgseeds.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да:

  1. Да достъпват и извършат регистрация на Профил в подсайта http://lgseeds.bg/order и използват допълнителните услуги за предоставяне на информация (справки в Профила), да извършват електронни изявления (предварителни поръчки към посочен от тях Дистрибутор) по конкретна Промоционална програма или стандартни търговски условия чрез интерфейса на страницата; Да упражняват правото си на отказ от поръчката, като я анулират; Пълните Условия за ползване на платформата се намират на http://lgseeds.bg/order
  1. Да получават информация за нови продукти, услуги, събития, промоции и пр. свързана с бизнеса на ЛИМАГРЕЙН
  1. АВТОРСКИ ПРАВА

Ползвателите могат:

  1. Да използват съдържанието на платформата само за свое лично (нетърговско) ползване и/или за целите на търговските взаимоотношение с ЛИМАГРЕЙН
  2. Да публикуват съдържание, което е предмет на авторски права на ЛИМАГРЕЙН, след изрично писмено разрешение от страна на последния.
  1. ВРЪЗКА С ДРУГИ САЙТОВЕ

Възможно е платформата да съдържа хиперлинкове към друг сайтове и/или източници на информация, които не се менажират и контролират от ЛИМАГРЕЙН. Тези линкове имат основна роля да бъдете информирани по прозрачен начин какви източници са използвани, но ЛИМАГРЕЙН не носи отговорност за съдържанието на тези източници, които са извън управлението на ЛИМАГРЕЙН.

  1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Рискът от използването на този уебсайт е изцяло за Плозвателите.

ЛИМАГРЕЙН, както и свързаните с него лица (служители, представители), до степента позволена от приложимото законодателство, не носят каквато и да било отговорност за преки и/или непреки вреди или загуби, произтичащи от или във връзка с Вашия достъп до, използване на, или невъзможност да използвате този уебсайт или използването и доверяването от Ваша страна на информация, съдържаща се на този уебсайт.

Без да се ограничава гореизложеното, ЛИМАГРЕЙН не носи каквато и да е отговорност за възможни грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт, както и при препратки към продукти и услуги, предоставяни от ЛИМАГРЕЙН. Това е всеобхватно ограничаване на отговорността и се прилага по отношение на всякакви вреди и загуби от всякакъв вид, независимо дали преки или непреки, общи, специални, случайни, косвени или други, включително, но не само, загуба на данни, приходи или печалба. Това ограничение на отговорността се прилага независимо дали предполагаемата отговорност се основава на договор, непозволено увреждане, закононарушение или друго основание.

  1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящите Общи условия влизат в сила от 1.05.2022 г.