ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА https://lgseeds.bg  

 ЛИМАГРЕЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Ние“/ „Нас“ или „Лимагрейн“) в качеството си на администратор при обработване на Ваши лични данни при използване на интернет страницата https://lgseeds.bg („Интернет страницата”) желае да Ви предостави информация относно начина, по който борави с личните данни, събрани чрез Интернет страницата, и правата, които имате във връзка с тези лични данни.

Настоящите Правила не се прилагат относно обработване на лични данни при използване на електронната платформа, достъпна на: https://lgseeds.bg/order („Платформата“), за което са приложими Правилата за обработване на лични данни при използване на Платформата, достъпни на Платформата. 

Информация относно лицето, което обработва данните Ви:

Наименование: Лимагрейн България ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206779311
Седалище и адрес на управление: гр. София 1528, бул. Искърско шосе №7, сграда 7, офис 1

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

Категории лица, чиито лични данни обработваме

Ние обработваме Ваши лични данни, ако Вие сте посетител на Интернет страницата и ни изпратите съобщение чрез контактната форма.

Ако не ни изпратите съобщение чрез контактната форма, събираме и обработваме само данни, които не позволяват Вашата пряка идентификация, както е описано по-долу в настоящите Правила.

2. Категории лични данни, които обработваме, цели и правни основания на обработването, срокове за съхранение

а. Данни, обработвани за целите на обработване на съобщение, изпратено до нас посредством контактната форма на Интернет страницата


Вие можете да ни изпращате въпроси относно нашите продукти, запитвания за търговска информация и всякакви други изявления чрез попълване на формата за контакт в секцията „Контакти” на нашата Интернет страница. За да можем да Ви идентифицираме, да обработим съобщението и при необходимост, да ви изпратим нашия отговор, ние обработваме предоставените от Вас идентификационни данни, данни за контакт и другите данни, попълнени в съобщението.

Попълването на формата за контакт и изпращането до нас на съобщение е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да ни изпратите съобщението посредством Интернет страницата. Всички останали функционалности на Интернет страницата ще продължат да бъдат достъпни.

Правното основание, на което обработваме Вашите лични данни, изпратени чрез контактната форма на Интернет страницата, е нашият легитимен интерес да обработваме информацията/съобщенията, изпратени до нас, както и да отговаряме на съобщенията, които са адресирани до нас при необходимост (съгласно чл. 6, пар. 1 , буква е) от Общия регламент относно защитата на данните).

Личните данни, събрани и обработени във връзка с изпратено до нас съобщение, се съхраняват за срок от 12 месеца, считано от обработването на съответното съобщение или от прекратяването на евентуално възникнали отношения, свързани със съобщението.

b. Данни, свързани с техническото ползване на Интернет страницата, които не позволяват Вашата пряка идентификация

Когато използвате Интернет страницата, автоматично се събират данни, свързани с техническото функциониране на Интернет страницата, включително данни относно IP адрес, от който е осъществен достъпът до Интернет страницата, дата и час на достъпване на Интернет страницата (в случай на неизправност, проблем или злонамерено действие по отношение на Интернет страницата), логове относно правни изявления, свързани с потвърждаване, че сте запознати с настоящите Правила.

Правното основание, на което обработваме тези данни, е нашият легитимен интерес да осигурим нормалното функциониране на Интернет страницата и защитата ни при потенциално злонамерено действие по отношение на Интернет страницата. При необходимост, с цел защита на Наши права или правни претенции, тези данни могат да бъдат предоставени на съответните компетентни правозащитни органи.

с. Данни, събрани посредством „бисквитки”

На Интернет страницата се използват „бисквитки“ с цел да се осигури нормалното функциониране на Интернет страницата, да се запомнят Ваши предходни посещения на сайта, Ваши настройки на „бисквитки“ и др.

3. Категории лица, на които се предоставят лични данни

Възможно е да предоставим лични данни на други лица-наши контрагенти (обработващи лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните), на които сме възложили извършването на определени дейности от наше име, например, техническото поддържане на Интернет страницата. В този случай предоставянето на данните ще се осъществява изцяло в съответствие с изискванията на приложимото законодателство относно защитата на данните, а именно въз основа на сключен със съответното лице договор, с предаване на данните само в обем, необходим за целите на договора и при поето от съответните лица задължение за спазване на приложимото законодателство относно защитата на данните.

При необходимост можем да разкрием лични данни, описани в настоящите Правила, и на съответните правозащитни органи при защита на Наше право или законен интерес.   

4. Вашите права

а. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Лимагрейн потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст.

Вие имате право да получите достъп до данните (копие от тях), свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до обработването на личните Ви данни, като изпратите искане до Лимагрейн за достъп до лични данни в свободен текст.

b. Право на коригиране или попълване

Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане до Лимагрейн в свободен текст.

c. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Лимагрейн изтриване на част или всички, свързани с Вас, лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването (в случай, че личните данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие);
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Лимагрейн.

Лимагрейн не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на личните данни;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или при друга причина, предвидена в приложимото законодателство за защита на личните данни.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане за изтриване на личните Ви данни в свободен текст.

d. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Лимагрейн установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Лимагрейн Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Лимагрейн не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, по-специално мерки, които правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, например криптиране;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. В този случай се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че лицата, чиито лични данни се обработват, да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

  e. Право на ограничаване на обработването

Вие имате правото да поискате от Лимагрейн да ограничи обработването на личните Ви данни (т.е. да поискате личните Ви данни да продъл­жат да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), ако:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването, както е описано в настоящите Правила, в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси;

Когато обработването е ограничено, съответните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

За да упражните правото си на ограничаване на обработването, е необходимо да изпратите искане за това в свободен текст.

f. право на възражение

Вие имате правото да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако основанието за обработването им е легитимен интерес на Администратора, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на възражение, е необходимо да изпратите по имейл възражението си в свободен текст

g. Право на жалба до надзорния орган (Комисия за защита на личните данни)

Вие имате правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните Ви данни.

h. Право на преносимост на данните

Вие имате правото да поискате от Лимагрейн личните данни, които отнасят до Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, ако обработването се осъщестява на основание съгласие или изпълнение на договорно задължение.

За да упражните правото си на преносимост на данните, е необходимо да изпратите искане за това в свободен текст.

i. Oттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

В случай, че Ваши лични данни бъдат обработени на основание дадено от Вас съгласие, ако не желаете съответните лични данни да се обработват занапред за целите, за които сте дали съгласието си, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез искане в свободен текст, което ни изпратите по имейл, в случай че не е предвиден друг начин за оттегляне на съответното съгласие, за който сте информирани при даването на съгласието.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.