добиви

резултата

Година Култура Група Област Добив / дка Тип добив Продукт