Правила за обработване на лични данни

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация относно лицето, което обработва данните Ви:

Наименование: Лимагрейн България ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206779311

Седалище и адрес на управление: гр. София 1528, бул. Искърско шосе №7, сграда 7, офис 1

Адрес за кореспонденция: гр. София 1528, бул. Искърско шосе №7, сграда 7, офис 1

Уебсайт: http://lgseeds.bg/ и http://lgseeds.bg/order

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

ЛИМАГРЕЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Ние“/ „Нас“ или „Лимагрейн“) в качеството си на администратор при обработване на Ваши лични данни, желае да Ви предостави информация относно начина, по който борави с данните, събрани чрез настоящата електронна система, достъпна на адрес: http://lgseeds.bg/order („Платформата“), и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Чл. 1. Категории лица, чиито лични данни обработваме 

Ние обработваме Ваши лични данни, ако Вие сте физическо лице и сте се регистрирали на уебсайта http://lgseeds.bg/order чрез попълване на регистрационната форма за създаване на профил. При регистрацията имате възможност (без да сте задължени) да попълните информация и относно дружество, което представлявате. Информация относно дружество можете да попълните в профила си и след регистрация.

Чл. 2. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ на СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Регистрация и поддържане на профил в Платформата

За целите на регистрация на профил в Платформата Администраторът събира личните данни, попълнени в полетата за регистрация. След регистрация на профил може да се се продължи към използване на функционалностите на Платформата.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при регистрацията Ви на Платформата, на основание Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните), дадено при регистрацията Ви.  Тези данни са ни необходими, за да можем да Ви идентифицираме и за да можете да ползвате функционалностите на Платформата. Основната функционалност на Платформата е подаване на Поръчки за участие във Ваучерни програми/промоционални кампании, както е описано по-долу, за което е необходимо да бъде посочен телефонен номер за връзка. Поради тази причина на Платформата е предвидено попълването на телефонен номер.

Данните, предоставени при регистрацията на профил, могат да бъдат използвани и с цел осъществяване при необходимост на връзка с Вас, например с цел възстановяване на забравена парола, изпращане на съобщения, свързани с ползването на Платформата, промяна в Общи условия за ползване, съобщения за успешна регистрация за Ваучерна програма/промоционална активност или др. так.

(2) Участие във Ваучерни програми/промоционални кампании

При попълване от Ваша страна на Бланка за регистрация за участие във Ваучерна програма/промоционална активност (за краткост наречена „Поръчка“ в Платформата) и изпращане на Поръчката ние ще съберем и обработим данните, попълнени в Поръчката, както и допълнителни данни с цел проверка дали отговаряте на условията на съответната Ваучерна програма/промоционална активност (например данни от изпратени от Вас транспортни документи относно поръчани количества стоки или др. съгласно условията на съответната Ваучерна програма/промоционална активност).  

Предоставянето на данните, маркирани като задължителни, е условие за участието Ви в съответната Ваучерна програма/промоционална активност, тъй като без да разполагаме с тях, ние не можем да Ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията за участие в съответната Ваучерна програма/промоционална активност, да се свържем при необходимост с Вас (директно или чрез посочения от Вас Дистрибутор) във връзка с участието Ви в съответната Ваучерната програма, както и да Ви изпратим спечеленото (бонус торби или друго, когато имате право на такива съгласно условията на съответната Ваучерна програма/промоционална активност).

За целите на извършване на физическа доставка до Вас на спечелено от съответната Ваучерна програма/промоционална активност (бонус торби или друго) ние можем да предоставим Ваши лични данни, необходими за доставката, на посочения от Вас в Платформата Дистрибутор, в случай че сте избрали този метод на доставка, или на доставчик на куриерски услуги, с който имаме сключен валиден договор (Еконт Експрес ЕООД).

Поръчката освен регистрация за участие във Ваучерна програма/промоционална активност представлява и намерение или предварително желание да се закупят определено количество стоки от Дистрибутор. Подадена Поръчка автоматично се изпраща към посочен в нея Дистрибутор или ако няма посочен Дистрибутор – към представител на Лимагрейн или съответен Дистрибутор, отговарящ за конкретния район, в който се намира Вашето стопанство, с цел установяване на контакт, евентуално провеждане на преговори и при постигане на съгласие – сключване на договор за покупко-продажба с Дистрибутор.  

До сключване на договор за покупко-продажба с Дистрибутор всяка Поръчка може да бъде анулирана едностранно от Вас, без да е необходимо да се посочва причина за това, с което се прекратява и участието Ви в съответната Ваучерна програма/промоционална активност. Ако договор за покупко-продажба бъде сключен с конкретен Дистрибутор, между Вас/дружеството, което Вие представлявате (ако има такова), и Дистрибутора се прилагат условията по сключения договор, по който Лимагрейн не е страна.

Данните, свързани с участия във Ваучерни програми/промоционални активности, се обработват от нас на основание Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните), дадено чрез попълване и изпращане на Бланка за регистрация за участие във Ваучерна програма/промоционална активност, наричана Поръчка в Платформата.

(3) Подаване на предварителна заявка за стоки към Дистрибутор извън Ваучерна програма/промоционална активност

Една от функционалностите на Платформата е възможността да се подаде предварителна заявка за стоки към Дистрибутор извън Ваучерна програма/промоционална активност. Предварителната заявка изразява само намерение или предварително желание да се закупят определено количество стоки. След като такава предварителна заявка бъде подадена в Платформата, тя автоматично се изпраща към посочения в нея Дистрибутор или ако няма посочен Дистрибутор – към представител на Лимагрейн или съответен Дистрибутор, отговарящ за конкретния район, в който се намира Вашето стопанство, с цел установяване на контакт, евентуално провеждане на преговори и при постигане на съгласие – сключване на договор за покупко-продажба с Дистрибутор.

До сключване на договор за покупко-продажба с Дистрибутор всяка предварителна поръчка може да бъде анулирана едностранно от Вас, без да е необходимо да се посочва причина за това. Ако договор за покупко-продажба бъде сключен с конкретен Дистрибутор, между Вас/дружеството, което Вие представлявате (ако има такова) и Дистрибутора се прилагат условията по сключения договор, по който Лимагрейн не е страна.

При подаване на такъв вид предварителни заявки Лимагрейн предоставя своята онлайн Платформа с цел администриране и препращане на съответната предварителна заявка за стоки към съответния Дистрибутор. Ние обработваме данните от предварителната заявка на основание Вашето съгласие, дадено чрез попълването и изпращането на заявката (чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните). В случай че не желаете да се регистрирате и да използвате Платформата за подаване на предварителни заявки извън Ваучерни програми/промоционални активности, можете да се свържете директно с Дистрибутор по избран от Вас начин.  

(4) Управление на електронна база данни с крайни клиенти, които ползват продукти на Лимагрейн

За целите ни да имаме успешна бизнес дейност, като познаваме нуждите на крайните клиенти и тяхната селскостопанска дейност (отглеждани култури, площи, местоположение на площите и пр.), за да можем да анализираме и прогнозираме по-добре продажбите ни и изобщо цялата ни бизнес дейност, Ние събираме и обработваме данните, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на Платформата, като ги оформяме в наша електронна база данни с крайни клиенти. Тези данни Ние използваме, за да прогнозираме и планираме продажбите ни за конкретен сезон, а при съгласие от Ваша страна за получаване на маркетинг съобщения ще се стараем да Ви изпращаме информация, която според данните в Платформата би била полезна за Вас (например, ако сме събрали данни, че отглеждате царевица, бихме могли да ви предложим да използвате софтуера ни Hydraneo или да Ви изпратим информация относно технологични новости в отглеждането на царевица и др. так.).   

Електронната база данни с крайни клиенти включва следните данни:

 • Данни, предоставени във Вашия профил на Платформата;
 • Данни, които са предоставени/обработени във връзка с участие във Ваучерни програми (зависят от конкретните условия за участие в съответната Ваучерна програма/промоционална активност, но най-често ще включват данни за закупени вид и количество стоки, тъй като бонусите, предоставяни от Лимагрейн, обикновено се обвързват с покупка на определено количество от определен вид стоки. Тази информация може да се събере от Дистрибуторите или директно от Вас);

В случай че не сте дали съгласие за получаване на маркетинг известия, данни за контакт като имейл адрес и телефонен номер, които представляват лични данни, няма да бъдат попълвани в електронната база данни с крайни клиенти на Лимагрейн.   

Създаването и поддържането на база данни с крайни клиенти, които ползват продукти на Лимагрейн, се осъществява на основание легитимните ни интереси (чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните) да познаваме нуждите на крайните клиенти и тяхната селскостопанска дейност, да можем да анализираме и прогнозираме по-добре продажбите ни и изобщо цялата ни бизнес дейност. В случай, че доброволно ни предоставите данни, които не са задължителни за попълване на Платформата (напр. отглеждани култури, площи и т.н. ), ще използваме и тези данни, за да можем да анализираме и планираме/прогнозираме по-добре продажбите ни. Земеделските производители, които закупуват семена от Дистрибуторите на Лимагрейн, са основно юридически лица, но могат да бъдат и физически лица. Обработваните лични данни (ако има такива, например, ако земеделският производител е физическо лице или едноличен търговец) не са чувствителни лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, нито чувствителни лични данни в широк смисъл. Тези данни са изцяло свързани със селскостопанската дейност на съответното лице и се събират основно във връзка с участието чрез Платформата във Ваучерни програми/промоционални активности, и/или са данни, които са въведени от регистрираните лица в Платформата. В случай че не желаете Лимагрейн да обработва Ваши лични данни с цел създаване и поддържане на електронната база данни с крайни клиенти на Лимагрейн, имате право да възразите пред Лимагрейн срещу този вид обработване по начина, описан по-долу в настоящите Правила за обработване на лични данни.

(5) Изпращане на маркетингови съобщения 

Ако сте дали съответното съгласие да получавате маркетинг известия, Вашите Данни за контакт (име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер, представлявано дружество) могат да бъдат използвани за последваща връзка чрез телефонни обаждания, имейл, текстови съобщения (SMS) или други средства за електронна комуникация, за да Ви информираме относно услуги, продукти или събития, които според Нас могат да представляват интерес за Вас въз основа на данните, въведени в профила Ви на Платформата, за осъществяване на проучвания относно удовлетвореност от продуктите, които се предлагат на пазара от „Лимагрейн“ чрез Дистрибуторите и постигнати добиви на отглежданите култури, изпращане на поздравления за национални/официални празници, уговаряне на срещи със служители на „Лимагрейн“, изпращане на покани за интервюта, фото-сесии и други събития в страната и чужбина, организирани от „Лимагрейн“ (например семинари, конгреси, конференции и др.), и организиране на участието в подобни събития при проявен интерес.

Такива маркетингови съобщения се осъществяват по имейл или други електронни средства за комуникация (Електронни маркетингови комуникации) само ако дадете съгласие за това чрез поставяне на съответната отметка при регистрация или по друг предвиден на Платформата начин след регистрация. Даденото от Вас съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните) е основанието за обработване на описаните данни за контакт за целите на изпращане на маркетинг съобщения.

(6) Други цели

Администраторът ще обработва данните, събрани във връзка с използването на Платформата, и за следните цели:

 • С цел и на основание изпълнение на законово задължение (чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните), което се прилага спрямо Администратора, например, но не само законови задължения за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно Закона за данък върху добавената стойност и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс или друг приложим закон/нормативен акт във връзка, например, с предоставени бонус торби стоки. В този случай Администраторът ще съхрани и обработи данните, които се съдържат в документите (включително електронни изявления и документи), които е задължен да съхранява;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните), по-конкретно: (i) в случай на правен спор между Лимагрейн и Вас Вашите лични данни ще бъдат обработени и за целите на нашия легитимен интерес да се защитим от правни претенци; (ii) Ако Вие ни предоставите данни за трети лица за контакт за целите на участието Ви във Ваучерна програма/промоционална активност – например имена, имейл адрес и телефонен номер на служител във Вашата организация, Вие гарантирате, че предоставяте на Лимагрейн личните данни законосъбразно и лицето, за което се отнасят данните, е информирано/ще бъде информирано от Вас за обработването им за посочената цел, а Ние ще обработим неговите лични данни на основание и за целите на нашия легитимен интерес да Ви доставим спечеленото.

Чл. 3. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИМАГРЕЙН

(1) Ваши индивидуализиращи данни, данни за контакт и друга, информация, предоставена при регистрацията на профил в Платформата, които са необходими, за да можем да Ви идентифицираме и за да можете да ползвате функционалностите на Платформата. При изразено съгласие за получаване на макетинг известия ще Ви изпращаме информация за текущи промоции, покани за семинари, конгреси, конференции, които според Нас биха представлявали интерес за Вас.

(2) Данни във връзка с участие във Ваучерни Програми (данни за и от подадени Поръчки за участия във Ваучерни програми/промоционални активност и документи, които са предоставени в изпълнение на условията за участие, данни за доставка на спечеленото от съответната Ваучерна програма/промоционална активност), които са необходими за администриране на съответната Ваучерна програма/промоционална активност и осигуряване на безпроблемното ѝ протичане съгласно официалните правила за участие.

(3) Данни, свързани с подадени предварителни заявки за стоки към Дистрибутор извън Ваучерни програми/промоционални активности – тези данни се съхраняват в профила на съответното регистрирано лице с цел предоставяне на възможност за извършване на справки от регистрираното лице като една от функционалностите на Платформата.

(4) Допълнителни данни, предоставяни от Вас чрез Платформата (отглеждани култури, площи), които не са задължителни за попълване и в случай, че са доброволно предоставени от Вас, ще ги използваме, за да можем да анализираме и планираме/прогнозираме по-добре продажбите ни.

(4) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Чл. 4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, въведени в профила Ви в Платформата, докато съществува профила Ви в Платформата. След изтриване на профила ви в Платформата Администраторът полага необходимите грижи да изтрие от нея Вашите лични данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност) при съобразяване на изключенията, предвидени в настоящите Правила за обработване на лични данни.

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, както следва:

 1. данни, съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (например информация, съдържащи се в документи относно бонуси, отстъпки и др. под., предоставени директно от Лимагрейн в рамките на конкретна Ваучерна програма/промоционална активност или др.) – за максимален период от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която става дължимо съответното публично задължение, което по някакъв начин е свързано с информацията в тези документи;
 2. данни, отнасящи се до участие във Ваучерна програма/промоционална активност – за срок от 6 месеца след крайния срок за получаване на спечеленото от съответната Ваучерна програма/промоционална активност (ако има спечелено или от края на съответната Ваучерна програма/ промоционална активност), в случай че в настоящите Правила за обработване на лични данни не е предвиден по-дълъг срок за обработване на тези данни за различна цел от участието във Ваучерната програма/промоционалната активност.

(3) „Клонът“ ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „Клона“.

(4) Както е посочено по-горе, „Клонът“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в „Платформата“.

Чл. 5 БЕЗ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

(1) В момента „Лимагрейн“ не обработва лични данни извън територията на ЕС. „Лимагрейн“ще Ви уведоми, в случай на намерение да предаде Ваши лични данни на държави извън ЕС или на международни организации.

Чл. 6 ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват занапред за целите, за които сте дали съгласие (например за получаване на маркетингови съобщения или искате да се откажете от участието си в дадена Ваучерна програма/промоционално предложение или др.), Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, което ни изпратите по имейл. В допълнение на това, Вие можете да оттегляте дадени съгласия и чрез предвидени за целта функционалности на Платформата (ако има такива), например чрез анулиране на Поръчка, с която сте се регистрирали за участие в конкретна Ваучерна програма/промоционална активност, Вие оттегляте съгласието си Лимагрейн да обработва данните в Поръчката за целите на съответната Ваучерна програма/промоционална активност.
 2. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за регистрация или извършване на Поръчки в Платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.
 3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(2) Право на достъп

  1. Вие имате право да изискате и получите от „Лимагрейн“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.
  2. Вие имате право да получите достъп до данните (копие от тях), свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до обработването на личните Ви данни, като изпратите искане до „Лимагрейн“ за достъп до лични данни в свободен текст.
  3. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на Поръчки в Платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е заявен достъп.
  4. След извършване на верификацията „Лимагрейн“ Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
  5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи разумна административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията, като вземе предвид административните разходи за него за изпълнение на исканите действия или за предоставянето на информацията, както е предвидено в Общия регламент относно защитата на данните.

(3) Право на коригиране или попълване

3.1. Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.

(4) Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

4.1. Вие имате правото да поискате от „Лимагрейн“ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Лимагрейн“.

4.2. „Лимагрейн“ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на личните данни съгласно правото приложимо спрямо „Лимагрейн“;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.3.  За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни в свободен текст, след което „Лимагрейн“ ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или за подаване на Поръчки в „Платформата“, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

4.4.  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием данните, които обработваме за Вас, в съответствие с условията, описани в настоящите Правила за обработване на лични данни и приложимото законодателство.

(5) Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

5.1.  Ако „Лимагрейн“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, „Лимагрейн“ Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

5.2.  „Лимагрейн“ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, по-специално мерки, които правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, например криптиране;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. В този случай се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че лицата, чиито лични данни се обработват, да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

(6) Право на ограничаване на обработването

6.1. Вие имате правото да поискате от „Лимагрейн“ да ограничи обработването на личните Ви данни (т.е. да поискате личните Ви данни да продължат да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), ако:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването, както е описано в настоящите Правила за обработване на лични данни, в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси;

6.2. Когато обработването е ограничено, съответните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

6.3. За да упражните правото си на ограничаване на обработването, е необходимо да изпратите по имейл искане за това в свободен текст, след което „Лимагрейн“ ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или подаване на Поръчки в Платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

6.4.  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще разгледаме искането Ви в съответствие с условията, описани в настоящите Правила за обработване на лични данни, и приложимото законодателство.

(7) Право на преносимост на данните

7.1. Вие имате правото да поискате от „Лимагрейн“ личните данни, които отнасят до Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, ако обработването се осъщестява на основание съгласие или изпълнение на договорно задължение.

7.2.  За да упражните правото си на преносимост на данните, е необходимо да изпратите по имейл искане за това в свободен текст, след което „Лимагрейн“ ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или подаване на Поръчки в Платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искането за преносимост.

7.3.  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще разгледаме искането Ви в съответствие с условията, описани в настоящите Правила за обработване на лични данни, и приложимото законодателство.

(8) Право на възражение

8.1. Вие имате правото да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако основанието за обработването им е легитимен интерес на Администратора, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.2. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг (т.е. за изпращане на маркетинг съобщения), Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако данните не се обработват на основание съгласие, в който случай имате право да оттеглите даденото съгласие, както е описано в настоящите Правила за обработване на лични данни. Ако възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Имате право да възразите срещу/респ. да оттеглите съгласието си за получаване на маркетинг съобщения изцяло, както и срещу/за това да получавате маркетинг съобщения, които според Нас биха били интересни за Вас въз основа на информацията, въведена в профила Ви на Платформата.

8.3. За да упражните правото си на възражение, е необходимо да изпратите по имейл възражението си в свободен текст, след което „Лимагрейн“ ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или подаване на Поръчки в Платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено възражението.

8.4.  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило възражението, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще разгледаме възражението Ви в съответствие с условията, описани в настоящите Правила за обработване на лични данни, и приложимото законодателство.

(9) Право на жалба до надзорния орган (Комисията за защита на личните данни)

9.1. Вие имате правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните Ви данни.

Чл.7 ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(1) В допълнение към посочените по-горе в настоящите Правила за обработване на лични данни случаи, в които Поръчките автоматично се препращат към Дистрибутор на Лимагрейн, при спазване на приложимите изисквания „Лимагрейнт“ може да предостави данните Ви на следните лица:

Получатели на личните данниЦел и обхват на предоставянето на лични данни
Дистрибутор на „Лимагрейн“, ако сте избрали да получите спечелено от Ваучерна програма/промоционална активност чрез посочен Дистрибутор, или на доставчик на куриерски услуги (например Еконт Експрес ЕООД) при такъв начин за доставкаОсъществяване от страна на Лимагрейн на реална физическа доставка на спечелено от участие във Ваучерна програма/промоционална активност. Предоставят се данните, необходими за съответната доставка (телефон за контакт, име и фамилия, адрес за доставка, при необходимост наименование на дружество/стопанство)
Маркетингови агенции за провеждане на различни пазарни проучвания или кампании, които ще обработят предоставените данни за контакт само ако сме получили Вашето съгласие за получаване на маркетинг известияИзвършване на маркетинг проучване, провеждане на определена маркетинг кампания. Предоставят се данни за контакт (телефон за контакт, имейл адрес, име и фамилия, при необходимост наименование на дружество/стопанство).

Електронната база данни с крайни клиенти на Лимагрейн, както е описана по-горе, се администрира и поддържа от централата ни във Франция. С тази цел, а именно администриране и поддръжка на базата данни, както и с цел да анализираме и планираме/прогнозираме по-добре продажбите ни, достъп до данните, въведени в електронната база данни с крайни клиенти на Лимагрейн, може да осъществят и служители от централата на Лимагрейн във Франция – ЛИМАГРЕЙН СЕНТРАЛ ЮРОП С.Е. – дружество, регистрирано във Франция, Търговски и дружествен регистър на Търговски съд на Клермон-Феран, регистрационен № 438205320, адрес: ул. Анри Мондор, Биопол Клермон Лиман – Сен – Бозир 63360.