Общи условия за ползване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА https://lgseeds.bg

Настоящите Общи условия („Общи условия„) уреждат отношенията между Лимагрейн България ЕООД и посетителите на интернет страницата: https://lgseeds.bg („Интернет страницата”). Преди да продължите използването на Интернет страницата, молим да се запознаете с настоящите Общи условия. В случай че продължите да ползвате Интернет страницата, ще се счита, че сте съгласни да използвате Интернет страницата съгласно настоящите Общи условия. 

Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на други услуги/интернет страници и подстраници, за които са приложими специални общи условия или правила (например, но не само, Условията за ползване на електронната платформа, достъпна на https://lgseeds.bg/order („Платформата”)) освен ако в съответните общи условия/правила не е предвидено друго.  

  1. Информация относно лицето, което администрира и управлява Интернет страницата

Наименование: Лимагрейн България ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206779311

Седалище и адрес на управление: гр. София 1528, бул. Искърско шосе №7, сграда 7, офис 1

наричано по-долу за краткост „ЛИМАГРЕЙН”.

2. Характеристики на Интернет страницата  

Интернет страницата предоставя възможност да:

  • регистрирате профил в подсайта https://lgseeds.bg/order и да използвате допълнителните услуги за подаване на електронни изявления (предварителни поръчки към посочен от вас дистрибутор) по конкретна промоционална програма или стандартни търговски условия на дистрибутор; да анулирате подадена предварителна поръчка към дистрибутор; да извършвате справки на информацията, попълнена в профила, включително относно предходни поръчки и др. Пълните Условия за ползване на платформата се намират на https://lgseeds.bg/order при кликване на бутон „Регистрация”, след което се отваря формата за регистрация;
  • получавате информация, свързана с търговската дейност на ЛИМАГРЕЙН, включително, но не само информация за нови продукти, услуги, събития, промоции, каталози и др.;
  • се свържете с нас чрез формата за контакт.

    3. Интелектуална собственост

Съдържание на Интернет страницатаозначава видеата, музиката, звуците, софтуерът, текстовете, графиките, художествените оформления, илюстрациите, имената, логата, марките и друго съдържание на Интернет страницата, както и самата Интернет страница.

Съдържанието на Интернет страницата, както и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за използване на ЛИМАГРЕЙН, е обект на право на интелектуална собственост и/или друг вид право и не може да бъде използвано в нарушение на приложимото законодателство. Всички отделни статии, сведения, видеа и други елементи, които са съставна част на Интернет страницата, също може да са обект на право на интелектуална собственост.

Забранява се използването на всякакви обекти на интелектуална собственост на ЛИМАГРЕЙН и/или на трети лица, отстъпили такива права на ЛИМАГРЕЙН, в нарушение на приложимото законодателство.

4. Препратки към други интернет страници

Възможно е Интернет страницата да съдържа препратки (хиперлинкове или други вързки) към други интернет страници и/или източници на информация, които не се администрират и управляват от ЛИМАГРЕЙН.

Тези препратки имат основно предназначение да предоставят информация по прозрачен начин какви източници са използвани и/или за друго удобство на посетителя на Интернет страницата, но ЛИМАГРЕЙН не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и достъпването и използването им е предмет на техните условия за ползване.

5. Отказ от гаранции и отговорност

ЛИМАГРЕЙН, както и свързаните с него лица (служители, представители), до степента позволена от приложимото законодателство, не носят каквато и да било отговорност, включително отговорност за преки и/или непреки вреди, включително претърпени загуби и/или пропуснати ползи, произтичащи от или във връзка с Вашия достъп до, използване на или невъзможност да използвате тази Интернет страница или използването на информацията, публикувана на тази Интернет страница, или за възможни грешки или пропуски в съдържанието на тази Интернет страница.

6. Достъп до Интернет страницата

ЛИМАГРЕЙН се старае да поддържа Интернет страницата постоянно достъпна, но в случай че се наложи, нейната функционалност и достъпът до нея могат да бъдат временно ограничени. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на достъпа до Интернет страницата ЛИМАГРЕЙН може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до Интернет страницата.

При необходимост ЛИМАГРЕЙН има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на Интернет страницата.

7. Защита на личните данни

Във връзка с администрирането и управлението на Интернет страницата ние може да обработим Ваши лични данни съгласно Правила за обработване на лични данни при използване на Интернет страницата, публикувани и достъпни на Интернет страницата.  

8. Влизане в сила и изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия влизат в сила от 28.10.2022г. 

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от ЛИМАГРЕЙН по всяко време. Изменените Общи условия се публикуват на Интернет страницата.

9. Разни

В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на Общите условия като цяло или на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.