Синята китка при слънчогледа е един от основните проблеми с икономическа значимост за слънчогледопроизводството в България и останалите страни от Черноморския басейн като Русия, Украйна, Румъния, Турция, а също и в страни от западна Европа като Франция и Испания.

ОСНОВНИ БИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА

  • Висок потенциал за вредоносност и загуби на добив вариращи от 30 до 90%.
  • Висок коефициент на размножаване, при който едно растение образува до 200 000 семена, обуславя разпространението на паразита.
  • Много дълъг период на запазването в почвата (понякога повече от 15 години)
  • Лесно разнасяне на семената чрез вятъра, животните, семената на културното растение, хората и земеделската техника.

За ограничаване на натрупването на зараза в почвата и разпространението на синя китка е необходимо комбиниране на различни методи с цел достигане на максимална ефективност и контрол над паразита.

ФАКТОРИ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ РАЗВИТИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СИНЯ КИТКА

  • Отглеждане на хибриди без нужната толерантност,които също така изключват и възможността за извеждане на химичен контрол
  • Прекалено ранни срокове на сеитба
  • Почви, които се характеризират с:
  • неутрална до кисела реакция
  • силно ограничено съдържание на фосфор
  • слабо естествено плодородие, лек механичен състав и слаба влагозадържаща способност
  • Сух и горещ климат
  • Липса на санитарни мерки

КАК ДА ОГРАНИЧИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА?

Веднъж установено, наличието на зараза от синя китка на полето, изисква да се спазват определени практики, за ограничаване на нейното разпространение и натрупване на зараза в почвата и потенциалните загуби на добив при слънчогледа.

Добри практики са:

  • Избор на слънчогледов хибрид, с нужната толерантност на расите синя китка установени в страната, е от първостепенна важност
  • Избягване на кратък сеитбооборот, което възпрепятства семената на синя китка да се задържат от една култура гостоприемник на друга;
  • Избягване на прекалено ранни срокове на сеитба, които улесняват захващането на синя китка към културата (за поникване семената на паразита изискват влажност и Т° сума от 20-25°C);
  • Да се поддържа добра запасеност на почвата с фосфор, тъй като това ограничава прихващането на паразита върху гостоприемника.
  • Почистване на машините и инвентара след работа на полета с доказана зараза от синя китка,по-специално гумите;
  • Събиране на съцветията на синя китка преди освобождаване на семената и изнасянето им от полето и последващо унищожаване;
  • Заразените полета да се реколтират последни, в края на жътвения период;
  • След прибиране на реколтата, по възможност да се избягва раздробяване на стръковете и заравянето им на малка дълбочина, за да се ограничи разпространението.

СЕЛЕКЦИЯ НА ХИБРИДИ, КАТО СРЕДСТВО ЗА БОРБА СЪС СИНЯ КИТКА

Синята китка при слънчогледа притежава висок потенциал за генетична изменчивост, развивайки седем раси известни към момента и с перспектива за развитие на три нови раси в следващите 10 години.

Като стратегическа култура за компанията, в селекцията си при слънчогледа, Лимагрейн продължава да е фокусирана върху осигуряването на хибриди, които предлагат ефикасен и устойчив контрол над всички познати до момента раси на паразита. Компанията има огромен принос за решаването на този практически проблем, благодарение на постоянния и мащабен изследователски и селекционен процес, насочен върху:

  • обхващане на географски райони, засегнати от синя китка и суша
  • маркирането на гени за устойчивост
  • идентифицирането на нови линии слънчоглед
  • развитие на различни типове толерантност към синя китка в хибридите слънчоглед

В портфолиото си при слънчогледа, Лимагрейн разполага с хибриди, които осигуряват защита от раси синя китка A-G във всички технологии на отглеждане – конвенционална, Клиърфийлд®, Клиърфийлд Плюс®, оптимизирани за Експрес™ хербицид.

технология-за-защита-на-добива-от-синята-китка-при-слънчогледа

SUNEO® – технология за защита на добива от синя китка
SUNEO®е иновативно решение, което съчетава селекцията LG хибриди слънчоглед и технологиите за производство Clearfield или Clearfield Plus, за постигане на двойна защита срещу паразитния плевел синя китка.Технологията SUNEO® повишава рентабилността при отглеждането на слънчоглед благодарение на стриктния контрол на синя китка в дългосрочен план.

SUNEO® хибриди толерантни на всички раси синя китка регистрирани в страната


Подборът на толерантни на синя китка хибриди слънчоглед е от особена важност, когато технологията на отглеждане изключва възможността за приложение на хербициди съдържащи имазамокс. В този случай единствения инструмент за извеждане на контрол и успешно производство на полета заразени със синя китка е засяването на хибриди с нужната толерантност.

Хибриди оптимизирани за Експрес™ хербицид, предлагащи толерантност на раси синя китка A-G.

Конвенционални хибриди, устойчиви на най-често срещаните раси (A-G)

  • LG 50.510
  • LG 54.78
  • LG 50.475 HOV