ХИБРИДИ РАПИЦА НА LG Seeds

Още през 2020г. Лимагрейн представи в България първия си хибрид с ефективно усвояване на азот – LG АМБАСАДОР. През 2021г. N-Flex асортиментът се допълни и от LG АВИРОН.

И двата LG хибрида са представители на последното поколение генетика с надграден потенциал за добив, което поколение предлага и пълен набор от защита срещу основни стопански проблеми – Жълта вироза, Синя китка, Разпукване на шушулките, Фома, имат Бърз Старт, Зимоустойчивост. А в допълнение, и двата хибрида притежават свойството да усвояват азота по най-оптималния начин по време на вегетацията.

Така селекцията на Лимагрейн при рапицата дава своя принос за постигане на:

 • Гъвкавост при планиране на мероприятията по подхранване на рапицата
 • Намаляване на отрицателното влияние на неоптимално торене с азот върху добива
 • По-стабилно поведение при дефицит на азот в почвата в сравнение със стандартната генетика при рапицата.
 • По-добро оползотворяване на наличния свободен азот в почвата
 • По-добра стабилност в представянето и конкурентност независимо от нивото на добив

N-Flex рапичните хибриди имат по-стабилно представяне при оптимално и при неоптимално азотно торене/съдържание в сравнение със стандартната генетика при рапицата, независимо от нивата на добив.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ N-FLEX ТЕХНОЛОГИЯТА

N-Flex не означава по-ниска торова норма, а по-ефективно усвояване на азот в случай на стрес – т.е. оптимизиране на разходите и подсигуряване на добива!

По правило азотът е много труден за контролиране и наличието на оптимални условия за торене се разглеждат по-скоро като рядкост. В този смисъл азотното торене при рапицата е мероприятие повлияно от множество фактори и без гаранция за постигане на търсения резултат и икономически ефект.

Оптималното снабдяване на растенията с азот обаче зависи от много фактори, на част от които фермерът не може да повлияе. Основните неизвестни, пред които се изправят производителите са:

 • Изменението на наредбите и директивите за приложение на азотни торове в посока за намаляване на приложението същите тези торове.
 • Почвено-климатичните условия:
  • Влажното време през зимата водещо до освобождаване на азот и по-слабо обезпечаване на растенията с азот рано през пролетта
  • Силните валежи, довеждащи до миграция на азота в почвата и оттичането му
  • Продължителното засушаване през пролетта, което ограничава разтварянето на внесения в почвата азот
  • Ниските температури потискат процесите на минерализация на органичните вещества в почвата, съответно количеството на наличен азот в почвата
  • Хетерогенността на почвата, която води до различно снабдяване с азот от органичните вещества в почвата в отделните зони на полето
 • Селекция: интензивността на развитие на културата през есента, което има пряко отношение към способността на посева ефективно да оползотворява внесения и наличен азот в почвата.