ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИТБЕНИ НОРМИ ПРИ КУЛТУРИ СЪС СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ

Пшеница | Ечемик | Рапица

Сеитбената норма е количеството семена, необходимо за засяване в 1 декар, за да се получи посев с оптимална гъстота (бр. растения/дка). За всяка култура е необходимо да се знае предварително каква гъстота на посева се цели да се постигне.

Гъстотата се изразява чрез брой растения на 1 кв.м. и зависи най-вече от сорта/хибрида, начина на отглеждане, срока на сеитба, степента на нападение от болести и неприятели.

Формула за изчисляване на сеитбена норма

D = H . M
       C . 10

където:
D – търсената сеитбена норма

Н – желаната гъстота на посева (в бр. растения/ кв.м.)

М – абсолютната маса на семената, в гр. (т.нар. „маса на 1000“)

C – стопанската стойност на семената, в %

10 – коефициент за превръщане на сеитбената норма в кг/дка

Пример за изчисляване на сеитбена норма на LG АПИЛКО:

H = 500 к.с./ кв.м.

М = 46 гр. ¹

C = 96 % ¹

D = 500.46 = 24 кг/дка
       96.10

 ¹ Примерна стойност. Конкретното число се намира на Сертификата за качество, придружаващ всяка партида семена и за целите на горната калкулация се взима от там.

ВАЖНО: При засяване на семена с еднакви характеристики/партида в различни условия, е важно да се вземе под внимание състоянието на почвата.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОПАНСКАТА СТОЙНОСТ НА СЕМЕНАТА

Пшеница | Ечемик | Рапица

Азбучната истина е, че качеството на семената до голяма степен определя и добива.

Най-важните качествени показатели се отнасят до чистотата на семената, кълняемостта и кълняемата енергия, влажността, стопанската стойност, абсолютната маса, степента на евентуална зараза в семената с болести и неприятели. Голяма част от тези показатели могат да се открият или на самата торба за конкретната партида (LG Рапица), или на Сертификата за качество (LG Пшеница, LG Ечемик).

Стопанската стойност е важен параметър за изчисляването на сеитбената норма.

Формула за изчисляване на стопанска стойност на семена

С = А.В
      100

където:
C – стопанската стойност на семената, в %

А – чистота на семената, в %

В – кълняемост на семената, в %

Пример за изчисляване на стопанска стойност на партида със семена сорт LG АПИЛКО:

А = 99% ¹

В = 97 ¹

С = 99 . 97= 96 %
      
  100

 ¹ Примерна стойност. Конкретното число се намира на Сертификата за качество, придружаващ всяка партида семена и за целите на горната калкулация се взима от там.

ВАЖНО: Стопанската стойност винаги е цяло число, като закръглянето е само нагоре – т.е. при нецяло число < 0.5% не се отчита, а > 0.5% се закръгля на 1.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АБСОЛЮТНАТА МАСА НА СЕМЕНАТА

Пшеница | Ечемик | Рапица
Абсолютната маса на семената (още „маса на 1000“) се нарича масата на 1000 броя чисти, въздушносухи семена, изразена в грамове. Това е показател за едрината на семената и служи за определяне на сеитбената норма.

Формула за изчисляване на абсолютната маса на семената

Процесът е на от няколко прости стъпки. Първо се прави размесване на купа с чистите семена от изследваната култура, след което от различни места се взимат произволно 2 проби по 500 бр. семена всяка. И двете проби се измерват, а за да се приведе абсолютната им маса към 1000 бр. семена., всяка от тях се умножава по 2.

Пример за изчисляване на абсолютната маса на семената от произволна партида пшеница сорт LG АПИЛКО:

  1. Маса проба А (от 500 бр. изброени семена) = 23.3 гр. х 2 = 46.6 гр
  2. Маса проба Б (от 500 бр. изброени семена) = 22.9 гр. х 2 =  45.8 гр

Средна абсолютна маса от двете проби (А и Б) = 46.6 + 45.8  = 46.2 гр.
                                                                                                       2

ВАЖНО: При разлика в масата на двете проби повече от 3%, се отброява и се претегля трета проба. В този случай, за да се изчисли абсолютната маса, се взимат две от трите проби с най-малка разлика.