ЕКСПРЕС™ 50 СГ е предназначен само за използване при слънчогледови хибриди, които са толерантни на Експрес™ 50СГ. Да не се използва ЕКСПРЕС™ 50 СГ при друг вид слънчогледови хибриди, тъй като може да предизвика унищожаване на културното растение.

ЕКСПРЕС™ 50 СГ e хербицид от групата на сулфунилуреите за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. бутрак (Xanthium strumarium) и паламида (Cirsium arvense).

Доза на приложение: 4 г/дка + 0,1 % Тренд 90

Препоръки за приложение на противожитни хербициди:

Ако на полето има житни плевели, противожитен хербицид може да се прилага преди или след поникване на културата. Ако се използва противожитен хербицид след поникване на културата, поради факта, че съществуват голям брой  вегетационни противожитни хербициди, съдържащи в състава си различни коформуланти, препоръчваме разделно прилагане на ЕКСПРЕС™50 СГ и противожитния хербицид през интервал от няколко дни. Рискът от резервоарното приложение на ЕКСПРЕС™50 СГ и противожитния хербицид се поема от земеделския производител. 

  • На базата на множество опити проведени през годините съвместно с нашите партньори предлагащи селективни на ЕКСПРЕС™50 СГ хибриди, ФМС Агро България носи отговорност за ефикасността само при самостоятелно приложение на хербицида ЕКСПРЕС™50 СГ при тези хибриди.
  • Не се препоръчва приложението на ЕКСПРЕС™ 50 СГ  във фаза котиледони на културата.
  • ЕКСПРЕС™ 50 СГ да се прилага след 2ри лист на слънчогледовия хибрид, толерантен на ЕКСПРЕС™ 50 СГ. Да не се прилага ЕКСПРЕС™ 50 СГ, ако поникналия посев е неравен и някои растения не са навлезли в необходимата фенофаза за третиране, тъй като може да се получи фитотоксичност. Тъй като ЕКСПРЕС™ 50 СГ е  селективен по отношение фазата на слънчогледовите хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС™ 50 СГ, важна и определяща за хербицидния ефект е фазата на плевелите.
  • Прибавянето на прилепител Тренд 90 – 0,1% към работния разтвор е задължително, тъй като подобрява значително хербицидния ефект на продукта.
  • ЕКСПРЕС™ 50 СГ да се прилага, когато температурата е между 10 и 25°C. След по-дълъг период на застудяване (под 10°C) или продължителни валежи, трябва да се изчака слънчогледовия хибрид да се възстанови, преди да се третира с продукта.
  • Да не се третира с ЕКСПРЕС™ 50 СГ при температура над 25 °C и при силна слънчева светлина.
  • ЕКСПРЕС™ 50 СГ да не се прилага, ако разликата между дневната и нощната температура варира с повече от 17°C.
  • ЕКСПРЕС™ 50 СГ да не се прилага върху мокри растения (дъжд или роса).
  • ЕКСПРЕС™ 50 СГ да не се прилага най-малко до три дни след проливен дъжд, или когато почвата е залята.