Промоции / Специално предложение LG ЦАРЕВИЦА: сеитба 2023

I. Видове предложения Царевица:

ЦАРЕВИЦА

 • Купи мин. 20 торби LG царевица и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 400* торби царевица. Хибриди, участващи в промоцията: LG 30.709 HGP (за силаж и биогаз), LG 31.621 LGAN (за силаж), LG 31.479 LGAN (за силаж), LG 30.500, LG 31.455 / Lineade , LG 31.415 / Invador , LG 31.388, LG 31.377, LG 31.330 , LG 31.327 – нов, LG 31.325/ LIMAGOLD – нов, LG 31.305 , LG 31.250, JAKLEEN

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица. Предложението включва семена царевица STARCOVER.active.

Забележка:

 • При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
 • Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.

В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди царевица и слънчоглед, закупени през периода 21.12.2022 – 31.03.2023.

Срокове за участие в Специално предложение Царевица от търговска кампания 2022/2023:

* Срок за регистрация за участие в предложението: 1.12.2022 – 31.03.2023

* Срок за закупуване: до 31.03.2023

* Срок изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена: до 15.04.2023

* Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора:  21.12.2022 – 15.04.2023

III. Общи условия на промоцията:

 1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена царевица в посочените по-горе срокове на Специалното предложение Царевица 2022/2023, на територията на Република България.
 2. При закупуване на LG царевица земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната**** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.

**** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби царевица не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.

4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация чрез някоя от следните възможности:

 • Чрез дистрибуторската мрежа в страната
 • Чрез екипа на Лимагрейн в България
 • Чрез платформа за поръчки www.lgseeds.bg/order

Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 21.12.2022 – 31.03.2023

5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.

6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител и дистрибутора приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.

7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 31.03.2023 г. или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България

9. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Царевица 2022/2023 Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

 • Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
 • Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
 • Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
 • При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Царевица 2022/2023 – ранни заявки, може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg