Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

Наименование: Лимагрейн Централна Европа С.Е. – клон България КЧТ
ЕИК/БУЛСТАТ: 175220036

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, Административен комплекс Еником М, ет.9
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, Административен комплекс Еником М, ет.9
Уебсайт: http://lgseeds.bg/ и http://lgseeds.bg/order

клон на ЛИМАГРЕЙН СЕНТРАЛ ЮРОП С.Е. – дружество, регистрирано във Франция, Търговски и дружествен регистър на Търговски съд на Клермон-Феран, регистрационен № 438205320, Адрес: ул. Анри Мондор, Биопол Клермон Лиман – Сен – Бозир 63360,

наричано по-долу за краткост КЛОН, от една страна,

и регистрираните ползватели на електронната платформа http://lgseeds.bg/order („Платформата“), наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, от друга страна.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  http://lgseeds.bg/order

 

  1. Електронната платформа е достъпна в интернет на адрес http://lgseeds.bg/order, чрез който Ползвателите имат възможност да:

 

   1. Да извършат регистрация и създаване на Профил на http://lgseeds.bg/order за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация (справки в Профила);

 

   1. Да извършват електронни изявления (предварителни поръчки към посочен от тях Дистрибутор) по конкретна Промоционална програма или стандартни търговски условия на Дистрибуторите чрез интерфейса на страницата http://lgseeds.bg/order;

 

   1. Да получават информация за нови продукти, услуги, събития и пр., свързана с бизнеса информация, съгласно условията на Политиката за поверителност на Платформата;

 

   1. Да анулират подадена предварителна поръчка;

 

  1. КЛОНЪТ не продава, респ. не доставя стоки директно, а чрез своите Дистрибутори (ясно упоменати в Платформата, с валидни договори с КЛОНА), освен ако не е изрично предвидено, че конкретни стоки се предоставят директно от Клона, например при получаване на бонус в рамките на Промоционални кампании. При подаване на предварителна поръчка всеки Ползвател е необходимо да посочи Дистрибутор, към когото да бъде изпратена поръчката му.

 

  1. В случай, че Ползвателят не посочи конкретен Дистрибутор от въведения в Платформата списък, то при посочването на опцията „ДРУГО“ в падащото меню, може да опише своите предпочитания и/или да очаква обратна връзка от представител на КЛОНА за конкретния регион на страна за уточняване на детайлите.

 

  1. За избягване на всякакво съмнение, предварителната поръчка не представлява договор, нито води до възникване на някакви отношения по покупко-продажба между Ползвател/представлявано от него дружество и Клона, нито между Ползвател и Дистрибутор. Подадените предварителни поръчки се препращат към съответнтие Дистрибутори, както е описано по-долу, с цел осъществяване на директен контакт между Ползвателя и съответния Дистрибутор, преговори и евентуално сключване на договор между Ползвателя/представлявано от него дружество и съответния Дистрибутор. В случай че във връзка с предварителна поръчка бъде сключен договор за покупко-продажба със съответен Дистрибутор съответните стоки се заплащат директно към Дистрибутора, съгласно договорените търговски условия.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА  http://lgseeds.bg/order

 

  1. За да използва http://lgseeds.bg/order за осъществяване на онлайн поръчки, то Ползвателят следва да въведе необходимите регистрационни данни.

 

  1. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта  http://lgseeds.bg/order.

 

  1. С попълване на данните си и отбелязване на съответната отметка в полето "Съгласявам се с Общите условия" и натискане на бутон "Регистрация" Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

 

  1. КЛОНЪТ потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

 

  1. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна, чрез опцията „Редакция на профила“.

 

  1. КЛОНЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронната платформа.  

 

 1. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С ДИСТРИБУТОР
   
  1.  Ползвателят използва интерфейса на страницата на Доставчика, за да направи предварителна поръчка на предлаганите от КЛОНА чрез дистрибуторите му стоки в http://lgseeds.bg/order, както и за да провери историята на поръчките си, или да регистрира ново дружество към същия този профил (в случай, че има повече от едно юридическо лице, за което Ползвателят иска да направи предварителна поръчка през Платформата).

 

  1. Информацията в Платформата се въвежда на български език.

 

  1. При успешна регистрация на нова предварителна поръчка Ползвателят получава автоматично съобщение на посочения от него имейл адрес. В Профила си може да направи справка за всички свои поръчки по зададен критерий.

 

  1. Всяка направена предварителна поръчка автоматично се препраща към посочения от Ползвателя в заявката Дистрибутор, ако им такъв. Ако Ползвателят не е посочил конкретен Дистрибутор, предварителната поръчка се препраща към съответния Дистрибутор, извършващ дейност в съответния регион на страната, или предварително поръчката се дискутира с Ползвателя с представител на Клона.

 

  1. След като получи определена предварителна поръчка, Дистрибуторът може да осъществи контакт с Ползвателя с цел потенциално сключване на договор за покупко-продажба на стоки.

 

  1. За избягване на съмнение, предварителната поръчка изразява само намерение или предварително желание да се закупят определено количество стоки. До сключването на договор за покупко-продажба със съответния Дистрибутор всяка предварителна поръчка може да бъде анулирана едностранно от Ползвателя, без да е необходимо да се посочва причина за това. Ако договор за покупко-продажба бъде сключен с конкретен Дистрибутор, между Ползвателя (респ. дружеството, от името на което е подадена поръчката) и Дистрибутора се прилагат условията по сключения между тях договор, по който Клонът не е страна.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

  1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от КЛОНА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

 

  1. КЛОНЪТ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от КЛОНА и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

 

  1. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
  2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.