СЪГЛАСИЕ
За получаване на електронни маркетингови комуникации

С отбелязването на чекбокс „Съгласявам се да получавам маркетингови известия“, Вие разрешавате на Лимагрейн Централна Европа С.Е. – клон България КЧТ, ЕИК/БУЛСТАТ: 175220036, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, Административен комплекс Еником М, ет.9, за краткост – „Клона“,

да ви изпраща директни електронни маркетингови съобщения, съгласно правилата и реда за това описани в Правилата ни за обработване на лични данни, публикувани на https://lgseeds.bg/order, а именно:

Вашите Данни за контакт да бъдат използвани за последваща връзка чрез телефонни обаждания, имейл, текстови съобщения (SMS) или други средства за електронна комуникация, за да Ви информираме относно услуги, продукти или събития, които според Нас могат да представляват интерес за Вас въз основа на информацията в профила Ви на Платформата, за осъществяване на проучвания относно постигнати добиви на отглежданите култури и удовлетвореност от продуктите, които се предлагат на пазара от „Клона“ чрез дистрибуторите му,  за изпращане на поздравления за национални/официални празници, за уговаряне на срещи със служители на „Клона“, за изпращане на покани за интервюта, фото-сесии и други събития в страната и чужбина, организирани от „Клона“ (например семинари, конгреси, конференции и др.), и организиране на участието в подобни събития при проявен от Вас интерес.

Такива маркетингови съобщения се осъществяват по имейл или други електронни средства за комуникация (SMS, телефонно обаждане)(Електронни маркетингови комуникации) само ако дадете съгласие за това. Даването на такова съгласие не е задължително, за да се регистрирате на Платформата, и изцяло зависи от Вашите предпочитания.

Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на Електронни маркетинг комуникации по всяко време съгласно реда, описан в Правилата ни за обработване на лични данни, достъпни тук (моля кликнете). За повече информация относно обрабoтването на личните Ви данни, включително информация относно Вашите права, сроковете и друга важна информация, молим да се запознаете с Правилата ни за обработване на лични данни.