fbpx

Нашите публикации

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ – НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ РАПИЦАТА

Защо е трудно да се управлява процеса по внасяне на азот?

По правило азотът е много труден за контролиране и оптимални условия за торене са рядкост. Всъщност приложението на точната форма и правилната норма на азот и то в точния момент, се оказват много сложна за планиране техническа стъпка, дори при високата техническа обезпеченост на стопанствата, платформите и прогнозните модели, подпомагащи вземането на решение.

Всички тези проблеми карат селекционерите да търсят оптимални решения, вземайки под внимание риска от неоптимално наторяване.  В тази връзка генетиката отново се явява възможност за преодоляване на изброените по-горе неизвестни, като предлага набор от хибриди рапица, постигатащи от една страна максимални добиви с оптимално предлагане на азот, но и от друга – по-малко чувствителни при ограничено наличие на азот в сравнение със стандартната генетика.

Вижте повече в статията.

Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021
 1. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:

 

СЛЪНЧОГЛЕД

∙ Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед.

Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.479 SX, LG 59.580 SX, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG 55.55 CLP, LG              55.42 CL, LG 54.63 CL

∙ Купи минимум 20 торби LG високоолеинов слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 5% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.

Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.797 CLP HOV, LG 50.531 CLP HOV, LG 54.78, LG 50.510

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

ЦАРЕВИЦА

∙ Купи мин. 20 торби LG царевица и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 400* торби царевица.

Хибриди, участващи в промоцията: JAKLEEN, LG 31.250, LG 31.322, LG 31.330, LG 31.377, LG 31.388, LG 31.390, LG 31.415/ Invador, LG         31.455/ Lineade, LG 30.500

∙ Купи минимум 20 торби LG царевица и получи допълнително 1 торба или допълнително 5% в торби за покупки от 20 до 400 торби царевица. Хибриди, участващи в промоцията: LG 30.315, силажна царевица – LG 31.479 и LG 31.621

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Предложението включва семена царевица STARCOVER.

Пълните условия на предложението можете да намерите в секция ПРОМОЦИИ или в Бланка за регистрация, прикачена в pdf файл.

Съвременни методи за управление на риска от засушаване при царевицата

Правилният подбор на ранозрелостта на царевичните хибриди е от съществено значение за ограничаване въздействието на факторите, играещи силна лимитираща роля върху производствения потенциал на растенията, а именно воден и температурен стрес по време на вегетацията. Лимагрейн разработва програми в полза на земеделските производители, които да подпомогнат техния избор както на правилна група по ранозрелост, така и на точния момент на сеитба.  Управлението на мерките за справяне със засушаванията е един действително комплексен процес, който съдържа множество различни параметри.

Вижте повече в статията, както и секция Видео, където можете да намерите поредица от интервюта с експерта Карой Купи – Мениджър развитие по царевицата за Лимагрейн Европа.

Качествена генетика за производство на фураж

Защо “LG Animal Nutrition”
се превърна в лидер при силажната царевица в Европа?

 

Специална научно-изследователска и селекционна програма

Поставяме животните в сърцето на нашата селекционна програма

 • Поставяне на фокус върху нуждите на животните и тяхното правилно и ефективно хранене съгласно 3-те основни направления – диета, базирана на царевица; балансирана диета; и диета, в която преобладават тревните смески;
 • Постигане на по-добро здравословно състояние на животните, което по естествен път води до по-висока продуктивност
 • Осигуряване на силаж с повишена смилаемост на фибрите и съответно по-висока енергийна стойност без значение кое от 3-те направления в храненето е избрано. LGAN може да предложи подходящ царевичен хибрид за всяко едно от трите.
 • Висока ефективност при трансформирането на силажа в мляко или месо
Академия „Земеделско образование и наука”

На 17 август 2020 г. е регистрирана Академия „Земеделско образование и наука” ЕООД.  Академията ще се занимава с  учебно-образователна и приложна научноизследователска дейност, с цел обучение на хора, практикуващи земеделската професия.

В преподавателската дейност на Академия „Земеделско образование и наука“ са привлечени  за обучение едни от най-добрите в България преподаватели и специалисти по химическа защита, механизация на растителната защита, деградация на почвите – мелиоративни проблеми и съвременни решения, физико-химични процеси на деградация на почвите – водна деградация на почвите, почвена микробиология,  агрохимия, селекция и семепроизводство, нематология, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, пчеларство, билкарство, гъбарство, цветарство, икономика и организация на селското стопанство, биологично земеделие и други. Чрез специализиран модул. Академията ще предложи обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес.

За повече информация посетете сайта на академията:
А К А Д Е М И Я  „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“

Специално предложение Царевица и Слънчоглед до 20.12.2020

Видове предложения Царевица и Слънчоглед:
СЛЪНЧОГЛЕД
• Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед.
Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.479 SX, LG 59.580 SX, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG 55.55 CLP, LG 55.42 CL, LG 54.63
CL, LG 54.78, LG 50.510
• Купи минимум 20 торби LG високоолеинов слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 5% в торби за покупки от 20 до 200*
торби слънчоглед.
Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.797 CLP HOV, LG 50.531 CLP HOV, LG 50.779 SX HOV и LG 50.465 HOV
*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.
ЦАРЕВИЦА
• Купи мин. 20 торби LG царевица и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 400* торби царевица.
Хибриди, участващи в промоцията: JAKLEEN, LG 31.250, LG 30.315, LG 31.322, LG 31.330, LG 31.377, LG 31.388, LG 31.390, LG 31.415/ Invador, LG
31.455/ Lineade, LG 30.500, силажни царевици LG 31.479 и LG 31.621
• Купи минимум 20 торби LG царевица и получи допълнително 1 торба или допълнително 5% в торби за покупки от 20 до 400 торби царевица.
Хибриди, участващи в промоцията: HELEN – силажна царевица
**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Пълните условия на предложението можете да намерите в прикачения към публикацията pdf файл.

Срокове на сеитба и сеитбена норма

Добрите агротехнически и стопански практики се явяват основен или съпътстващ метод за ограничаване на повредите по пшеница и ечемик, вследствие на дейността на вредители или неблагоприятни климатични фактори на средата. Спазването на препоръчителните срокове на сеитба, установени за отделните райони на страната и практикуване на обоснована посевна норма, адаптирана към почвените и агроклиматичните условията на района, са от първостепенно значение за осигуряване на добър старт и развитие на културата през есента и носят редица предимства на по-късен етап от нейната вегетация.

Вижте повече в прикачения pdf файл.

 

Ограничаване повредите от насекоми и вектори на вируси по житните култури

През последните години промените в климата, по-дългата и топла есен, меката зима в много райони на страната благоприятстват намножаването на неприятели като:

листни въшки

цикади

акари

и удължава периода, в който са активни и вредят по културите. Тези неприятели са вектори на вируси по пшеницата и ечемика, а тази косвена вреда, която нанасят в повечето случаи се явява основна.

Вижте повече в прикачения pdf файл.

Управление на риска от абиотичен стрес

Пшеницата е подложена на неблагоприятни метеорологични условия през голяма част от периода си на вегетация. Уврежданията, причинени от ниските температури през зимата и пролетта, могат да бъдат особено опасни, а степента на проявление да варира в широк диапазон. Значимостта на такова събитие и последвалите евентуални поражения за културата, зависи най-вече от момента на вегетация, в който настъпва и състоянието на посева – фенофаза, гъстота на посева, приложени норми на торене. В общия случай уврежданията се получават винаги, когато ниските температури съвпаднат с чувствителните фенофази от развитието на културата.

Вижте повече в pdf файла.

Какво трябва да знаем за паразита Синя китка

В последните години в определени райони на страната, най-вече в южна България, се наблюдава проблем, който все още е слабо проучен.  Става дума за паразитния плевел Синя китка, който при чувствителен хибриди и при полета с по-голяма плътност е в състояние значително да редуцира добива при маслодайната култура.
Значимостта на проблема е отчетена от Лимагрейн още през 2017 година, когато съвместно с Аграрен Университет Пловдив стартира извеждането на полски опити за установяване на  толерантността на селекцията от рапични хибриди към синя китка. Именно тук се намира една от опитните локации на мултинационалната компания за извеждане на мониторинг при рапицата в Европа.

Гост на поредицата ПИТАЙ ЕКСПЕРТА е Проф. Тоньо Тонев при катедра Земеделие и Хербология, Аграрен Университет Пловдив, утвърден експерт в областта на хербологията. 

Вижте повече в прикачения pdf материал.

НЕРАЗПУКЛИВОСТ НА ШУШУЛКИТЕ ПРИ РАПИЦАТА

Тема на фокус:

 РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

 Преждевременното разпукване на шушулките при рапицата е причина за значителни загуби на зърно и компрометирани добиви.

Генетическата устойчивост на разпукване е отново единственият сигурен начин да се избегнат икономически загуби!

 • Как и кога рискът от разпукване на шушулките се повишава: Честите и резки климатичните промени особено през летните месеци, когато ставаме свидетели на неочаквано силни бури, градушки и интензивни валежи, са потенциална предпоставка, която нанася преки щети върху рапицата, именно в периода на нейното узряване или точно в преджътвения период.

Това е и моментът, в който най-добре стопаните могат да направят разлика между сортовете рапица, които имат вградени гени за устойчивост на разпукване (Лимагрейн) и сортовете, които са предложили  по-икономически изгодна оферта, но и компромис с устойчивостта на разпукване на шушулките.

 • Потенциални загуби на добива: Разликата в добива между устойчивите и неустойчивите на разпукване хибриди рапица, може да достигне от 40 до 130 кг/дка.
 • Как селекцията при рапицата дава решение на проблема с нежеланото разпукване на шушулките:

 Хибридите на Лимагрейн вече доказаха своите качества по отношение на разпукването на шушулките – всички наши сортове имат висока устойчивост, полигенна или в комбинация с вграден ген от род Raphanus.

Специално предложение Рапица 2020

Промоционално предложение рапица 2020

Купи минимум 10 торби LG рапица

и

получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби

за покупки от 10 до 200* торби рапица.

*Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.

Забележка:
Важи само за нов внос хибриди рапица, закупени през периода 01.07.2020 – 05.09.2020.

Хибриди, участващи в промоционалното предложение**:
LG Амбасадор, LG Архитект, LG Аспект, Арсенал, Артога, LG Анистън, LG Абсолют, LG Атракшън, LG Конрад, CL Карлтън CL, LG Кубус CL

** Предложението НЕ включва семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА.

Изтегли Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2020 – виж pdf файл.
N-FLEX ХИБРИДИ – ПО-ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА (N)

ИНОВАЦИЯ ОТ LGNFlex хибриди

ХИБРИДИ С ПО-ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА (N)

Азотът: ключов фактор при производството на рапица

Азотното торене е изключително технологичен момент, при който се търси
ОПТИМАЛЕН БАЛАНС МЕЖДУ 4 ОСНОВНИ ФАКТОРА:

 • Точната N форма: Амониева, нитратна, течни азотни торове, карбамид и т.н..
 • Точният момент на приложение: Дробно торене: 3 пъти от края на зимата до цъфтеж
 • Точният начин на внасяне: Апликиране, площно внасяне, инкорпориране и т.н.
 • Точното количество: Основано на прогнози¹ за заложен добив, N минерализация през пролетта, остатъчни количества след жътва, както и измерване² на налични количества азот в края на зимата и измерване на биомасата.
Духът на сътрудничество никога не е означавал толкова, колкото днес

Скъпи приятели,

Пандемията Covid-19 всеки ден носи нови катаклизми в сферата на здравеопазването, в социален, икономически и геополитически план, като мащабът е най-могъщия, който познаваме досега.

Тази криза е в основата на ежедневния ни професионален и личен живот. Всички сме загрижени и мислим за тези, които са най-силно засегнати между нас.

Първият и най-важен приоритет е да се грижим за себе си, за своите близки и за най-уязвимите сред нас. Ние можем да се преборим с тази епидемия, като предприемем правилните стъпки, социално дистанциране и спазваме мерките, определени от властите на страната.

Да покажем солидарност в този труден момент!

Второ – трябва да се действа, за да се гарантира, че тази здравна и икономическа криза няма да се превърне и в хранителна. Нашата ролята при тези извънредни обстоятелства е основна.

Земеделски производители, служители, работещи във ферми, фабрики, научни центрове, търговски и логистични екипи – нашата работа е от решаващо значение.

Ние допринасяме за изхранването на всички хора и осигуряването на продоволствието утре, навсякъде по света.

Нека бъдем горди от тази отговорност.

Лимагрейн стои до вас, мобилизирана на всички нива на своята организация, за да помогне преминаването през този катаклизъм да се случи по възможно най-безпроблемния начин и да можем да започнем отново дейността си тогава, когато това стане възможно. Имаме вяра в теб и в солидността на всички земеделски производители, за да отговорим на това ново предизвикателство.

Чрез това послание бихме искали да ви насърчим да продължите дейностите си и да благодарим на всеки един от вас най-искрено.

Екипът на Лимагрейн е на ваше разположение, спазвайки всички необходими предпазни мерки за защита, в съответствие с официалните разпоредби в Република България.

Духът на сътрудничество никога не е означавал толкова, колкото днес.

КОИ СА 4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА НА ПРОМЕНЛИВАТА СЕИТБЕНА НОРМА?

Прецизното земеделие придобива все по-голяма популярност поради постигнатите резултати в оптимизацията на добива и повишението на рентабилността. Хетерогенността на полето – това е основата на концепцията за променлива сеитбена норма. Променливата сеитбена норма придобива все повече привърженици.

Първи стъпки

Първата стъпка за стартиране на прецизно земеделие изисква промяна в начина на мислене за мащаба на полето. Полето трябва да се разглежда не като отделна единица, а като съвкупност от различни зони. Зоните се обособяват поради различния: във водните запаси, специфика на почвите, количеството запаси от органични вещества, различна топография…

Цел

Променливата сеитбена норма има за цел да обхване всички тези различни зони и да оптимизира рентабилността.

Нова генетика и технологии за справяне с промените в климата

Основана и ръководена от земеделски производители, Лимагрейн е четвъртата по големина компания на европейския и световния пазар. По време на традиционния семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите от Лимагрейн представиха нови продукти и решения за 2020-та година.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД 2020

Общи условия за участие в Специално предложение

Царевица и Слънчоглед 2019/2020

I. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:
СЛЪНЧОГЛЕД
• Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи допълнително 3 торби или допълнителни 15% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.
Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.635 CLP, LG 56.71 CLP
• Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед.
Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.625 HOV, LG 54.63 CL, LG 55.55 CLP, LG 59.580 SX, LG 55.42 CL, LG 54.78, LG 50.510, LG
50.455 CLP, LG 54.61 CLP
• Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи 1 торба бонус или 5% в бонус торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.
Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 54.92 HO CL, LG 54.52 HO CL, LG 50.479 SX
*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.
ЦАРЕВИЦА
• Купи мин. 20 торби LG царевица и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 400* торби царевица.
Хибриди, участващи в промоцията: LG 30.315, LG 31.377, LG 30.500, LZM 368/68, LG 31.401, LG 30.369/ Limanova, LG 30.389, LG 30.491, LG 31.479, HELEN, SHANNON, LG 30.709, LG 31.558, LG 31.388, 31.322, LG 30.215, LG 32.58
Пълните условия можете да намерите в бланката за регистрация за участие.
ЗАЩО ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ИЗБИРАТ ЛИМАГРЕЙН?

Открит полски ден събра водещи земеделци
край село Ситово

Открит полски ден край силистренското село Ситово събра повече от седемдесет земеделци. Интересът им беше логичен и оправдан, защото инициатор на мероприятието беше фирма Лимагрейн. А фермерите вече знаят, че компанията разработва нови проекти и генетични програми със съществен принос към развитието на земеделието, които са най-вече в техен интерес. Очакванията бяха оправдани и този път. На опитните полета гостите на събитието имаха възможността да се убедят в качествата на сортовете пшеница и ечемик, предлагани на българския пазар от Лимагрейн, както и да се запознаят с най-актуалните предложения в рапица.

Лидерството изисква стратегия

Лимагрейн – ново ръководство и нови продукти

за нови възможности

Венета Мурзова, мениджър на Лимагрейн България:

„Всичко, което свърши Лимагрейн през последните 10 години, й отреди позицията на водеща компания в агробизнеса. Но ние няма да спрем дотук! Амбициите ни са да станем компания-лидер на българския пазар по засети площи при петте основни култури и то само в рамките на 5 години.“

„Нормално е една мултинационална компания, като Лимагрейн, да направи всичко, за да реализира своите амбициозни планове“, заяви Божидар Бонев, маркетинг мениджър на Лимагрейн за България.

Лимагрейн чертае бъдещето при пролетните култури

Структурни промени в екипа на Лимагрейн, иновативни продукти и технологии бяха сред акцентите на първия за тази година семинар на Лимагрейн. Специален гост на събитието беше Емануел Берт, директор на Лимагрейн за Югоизточна Европа, който заяви: „През последните 30 години инвестирахме много, така че Лимагрейн да стане международна компания и успяхме. Амбициите ни са да станем компания номер едно по засети площи с наши продукти и то в рамките на следващите 5 години.“

СТАРКАВЪР – Технология за стимулиране растежа и развитието на кореновата система

Всичко започва със семето!

СТАРКАВЪР е четирикомпонентна технология от последна технология.

Тя опакова LG семента и ги подготвя да посрещнат предизвикателствата на климата и средата на поникване.

Скелетът на технологията представлява иновативен медтод за обработване, филмиране и дражиране на семена, без който не би било възможно останалите елементи да работят. От този сезон Лимагрейн ще предложи СТАРКАВЪР семена при царевицата, а от следващата година – ще бъдат включени слънчоглед, и на други култури.

 

ПРОЛЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД 2019

Общи условия за участие в пролетно предложение

Царевица и Слънчоглед 2019

I. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:

    СЛЪНЧОГЛЕД
Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

ЦАРЕВИЦА

Купи мин. 40 торби LG ЦАРЕВИЦА получи допълнително 4 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 40 до 400** торби царевица.

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Забележка:

– При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.

– Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности. В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди царевица и слънчоглед, закупени през периода 01.02.2019 – 31.03.2019.

1. Хибриди, участващи в промоционалното предложение:

Слънчоглед: LG 50.635 CLP, LG 56.71 CLP, LG 54.61 CLP, LG 55.55 CLP, LG 54.63 CL, LG 55.42 CL, LG 54.52 HO CL, LG 54.92 HO CL, LG 50.797 CLP HOV, LG 50.531 CLP HOV, LG 59.580 SX, LG 54.78

Царевица: LG 30.315, LG 31.322, LG 30.369/Limanova, LG 30.369/Limanova STARCOVER,  LG 31.388, LG 31.401, LG 31.479, LG 31.377, LG 31.377 STARCOVER, LG 30.389, LG 30.389 STARCOVER, LG 30.500, LG Шанън, LG Хелън

Предложението ВКЛЮЧВА семена царевица по технологията STARCOVER.

2. Срокове за участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед от търговска кампания 2018/2019:

Срок за регистрация на участие в предложението: 01.02.2019 – 31.03.2019

Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена:            01.02.2019 – 31.03.2019

Срок за получаване на допълнителни торби: 01.02.2019 – 31.03.2019

III. Общи условия на промоцията:

1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена царевица и слънчоглед в посочените по-горе срокове на Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на територията на Република България.

2. При закупуване на LG царевица и слънчоглед земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната*** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.

*** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби царевица и слънчоглед не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.

4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация чрез някоя от следните възможности:

1) Чрез дистрибуторската мрежа в страната

2) Чрез екипа на Лимагрейн в България

Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 01.02.2019 до 31.03.2019.

5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура и протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.

6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител и дистрибутора приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.

7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 31.03.2019 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.

9. С подписване на Бланка за регистрация в Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

9.1. Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;

9.2. Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;

9.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.

10. При нужда от допълнителна информация за Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2019 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната.

 

Списък дистрибутори на Лимагрейн, обслужващи Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2019:

АГРОДИМЕКС ООД, АГРОЗАЩИТА ООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, АГРИВ-В ЕООД, АМС АГРО ЕООД, АСМ ЕООД, АГРОСТИЛ ООД, АГРОГАРД С ООД, АГРОКРОП ВК ООД, АГРОЕКИП ООД, АГРАРИКА ЕООД, ГЕНЕРАЛ АГРОХИМИКАЛИ ООД, ВМД КОНСУЛТ ЕООД, М И М АГРО ЕООД, ТЕРА ЕКО-МС ООД, ТЕРА 95 ООД, ИНСЕКТА ООД, ЕСКАЛИБУР ЕООД, ТЕДИ ООД, Ф+С АГРО ООД

Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2018/2019

Общи условия за участие в Специално предложение

Царевица и Слънчоглед 2019

I. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:

    СЛЪНЧОГЛЕД
Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи допълнително 3 торби или допълнителни 15% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

ЦАРЕВИЦА

Купи мин. 40 торби LG ЦАРЕВИЦА получи допълнително 6 торби или допълнителни 15% в торби за покупки от 40 до 400** торби царевица.

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Забележка:

– При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.

– Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности. В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди царевица и слънчоглед, закупени през периода 01.12.2018 – 21.03.2019.

1. Хибриди, участващи в промоционалното предложение:

Слънчоглед: LG 50.635 CLP, LG 56.71 CLP, LG 54.61 CLP, LG 55.55 CLP, LG 54.63 CL, LG 55.42 CL, LG 54.52 HO CL, LG 54.92 HO CL, LG 50.797 CLP HOV, LG 50.531 CLP HOV, LG 59.580 SX, LG 54.78

Царевица: LG 30.315, LG 30.369/Limanova***, LG 31.377***, LG 30.389***, LG 30.500, LG Шанън, LG Хелън

*** Предложението не включва семена царевица по технологията STARCOVER.

2. Срокове за участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед от търговска кампания 2018/2019:

Срок за регистрация на участие в предложението:15.10.2018 – 31.01.2019

Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена :            01.12.2018-21.03.2019

Срок за получаване на допълнителни торби: 01.12.2018-31.03.2019

III. Общи условия на промоцията:

1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена царевица и слънчоглед в посочените по-горе срокове на Специалното предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на територията на Република България.

2. При закупуване на LG царевица и слънчоглед земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната**** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.

**** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби царевица и слънчоглед не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.

4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация чрез някоя от следните възможности:

1) Чрез дистрибуторската мрежа в страната

2) Чрез екипа на Лимагрейн в България

3) Онлайн на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 15.10.2018 до 31.01.2019.

5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура и протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.

6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител и дистрибутора приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.

7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 31.01.2019 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.

9. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

9.1. Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;

9.2. Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;

9.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.

10. При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната.

 

СПИСЪК ДИСТРИБУТОРИ НА ЛИМАГРЕЙН, ОБСЛУЖВАЩИ СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД 2018/2019:

АГРОДИМЕКС ООД, АГРОЗАЩИТА ООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, АГРИВ-В ЕООД, АМС АГРО ЕООД, АСМ ЕООД, АГРОСТИЛ ООД, АГРОГАРД С ООД, АГРОКРОП ВК ООД, АГРОЕКИП ООД, ГЕНЕРАЛ АГРОХИМИКАЛИ ООД, М И М АГРО ЕООД, ТЕРА ЕКО-МС ООД, ТЕРА 95 ООД, ИНСЕКТА ООД, ЕСКАЛИБУР ЕООД, ТЕДИ ООД, Ф+С АГРО ООД

ОТНОВО НА ВЪРХА С ЛИМАГРЕЙН

Годината ще бъде добра за пролетните култури. Само че всяка година в земеделието е различна. Тази пролет например, предостави неблагоприятни условия при поникването на царевицата и слънчогледа. Въпреки това качествената генетика се отличи. И сега се развива успешно по полетата на страната. Землището на село Безводица не прави изключение. Там в края на месец юли се проведе открит полски ден, на който зърнопроизводители от Добричка област се събраха по покана на фирма Лимагрейн. Те се запознаха нагледно с представените хибриди царевица и слънчоглед от продуктовата листа на мултинационалната компания.

Генетиката на LG при житни култури – гаранция за качество и добив!

„Лимагрейн има водещи позиции в селекцията на пшеницата и ечемика в Европа, а в южната част на континента тя е лидер. Лидерството на юг е плод на повече от 30-годишна работа по разработването и внедряването на сортове, адаптирани за тази географска и климатична зона, където се намират Испания, Южна Франция, Италия, Сърбия, България и Румъния, подчерта Жил Стагнаро и допълни: „В тези държави LG има водещо пазарно присъствие и разработки. Това е едно много сериозно послание към българските фермери. Защо? Защото България се превърна в сериозен играч на пазара на пшеница, благодарение на големите инвестиции във всички сфери на зърнопроизводството – техника, торене, растителна защита и разбира се, генетика.“

НЕДОСТИЖИМА СИГУРНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО

Лимагрейн влезе в сезон 2018 при рапицата с лидерски продукти и амбиции за водеща роля при зимната маслодайна рапица не само в България, но и в Европа. След завоюваните през последните години пазарни позиции, когато LG удвояваше всяка година продажбите си, дойде ред и на това, което всички очакват от селекционер от такъв калибър – да покаже, че може повече. Първата и най-сериозна крачка Лимагрейн прави с цели 4 нови хибрида от последно поколение  – LG Архитект, LG Аспект, LG Анистън и LG Абсолют. Тази новина носи две послания – по-висока продуктивност и недостижима досега сигурност в представянето.

АРХИТЕКТ – ПРОЕКТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ!

Генетическа устойчивост на TuYV вироза

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

Лимагрейн представя най-доброто от рапицата – отличен, генетичнозаложен потенциал за добив. Голям брой зърна от единица площ и висока маса на 1000 семена. Максимална конкурентност.

 

ТОП ПРОДУКТИ ЗА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ И МИНИМУМ РИСКОВЕ

И тази година едно от най-атрактивните участия на АГРА 2018 беше на семенарската компания Лимагрейн. Лимагрейн е една достойна, мултинационална компания, представена на всички континенти, подчерта Димитър Дойчев, изп. директор на Лимагрейн България.

ВСЯКО ПОЛЕ ИМА НУЖДА ОТ СВОЯ ВЕРЕН СПЪТНИК

Всяко поле има нужда от своя верен спътник

 

От климатична гледна точка 2017 година беше много пъстра, като остави след себе си стопани, които дори и не са мечтали за добивите, които прибраха в складовете си, до региони, в които опустошителни градушки и бури събориха цялата реколта на земята. Картината бе различна за производителите от двете страни на Стара планина, където традиционно се отчитат разлики между 20-30% в добивите. Такава бе изтеклата година и земеделците за пореден път осъзнаха колко е важно да имаш верен спътник до себе си, когато природата се опълчва с най-яростна силна, показвайки своята стихийна сила и непреклонност пред труда и усилията на хората.

Хибридите на LG фаворит и в Крайморска Добруджа

Стабилност при екстремни климатични условия и гарантирани добиви – това е отличителната черта на генетиката на LG при царевица и слънчоглед. Въпреки 3-месечната суша в Добруджа през изминалото лято, земеделската кооперация в село Гурково отчита добиви над средните за региона.

ЗАЩО HYDRANEO?

HYDRANEO®

НОВ ПОДХОД И ПЕРСПЕКТИВИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ ЗАСУШАВАНЕ С ЛИМАГРЕЙН

 

Какво накара Лимагрейн да предложи решение за управление на риска от засушаване при царевицата?

Стресът, който сушата причинява върху растенията, засяга повече от 70% от европейските площи с царевица за зърно и води до загуба на добиви до 80%. Ето защо Лимагрейн, чрез своята търговка марка LG, предлага Hydraneo – ново решение за управление на риска от засушаване, за да помогне на фермерите да защитят своя добив при суша.

ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ЛИМАРЕЙСИНГ 2017

За пореден път екипът на Лимагрейн доказа, че освен качествена генетика, предлага и качествено забавление.  В разгара на есенната кампания семенарската компания събра свои лоялни клиенти за нестандартно приключение. То премина под мотото Лимарейсинг 2017 и се проведе между 4 и 6 септември в изискан хотел край Правец. Фермерите, гости на събитието премериха сили, изобретателност и добро настроение в щуро забавление.

Новата генетика на Лимагрейн надгражда добива

Лимагрейн през последните 2 години напълно обнови портфолиото си в сегмента слънчоглед, работейки в посока, селекция на хибриди, предназначени за засушливи условия, воден и температурен стрес. Лимагрейн разполага с най-добре адаптираното портфолио, обясни продуктовият мениджър на компанията за България Божидар Бонев.

Високопродуктивни хибриди при пролетните култури от LG

Слънчогледови хибриди от нова генерация, устойчиви на синя китка, показа фирма LG по време на открит ден в полетата на земеделската кооперация „Клас 2002“ в с. Безводица с председател Живко Желязков.

Старт на жътва рапица с добиви над 400 кг/дка

Хибридът Астроном достигна 495 кг/дка

Старт на жътвата на рапица с Лимагрейн в стопанството на Георги Стефанов от русенското село Сандрово.

„На това поле правим открит полски ден с жътва, заради това, че годината беше много интересна като климатични условия и искаме да покажем на фермерите предимствата на този тип генетика, с който сме популярни“, каза продуктовият мениджър на Лимагрейн България Божидар Бонев при откриване на срещата.

КОНРАД CL – Клиърфийлд хибрид рапица НОВ!

Конрад CL е нов Clearfield хибрид, който защитава по най-добрия начин заложените в него генетични и технологични ресурси, позволявайки на растенията да достигнат пълния си потенциал.

ЛИМАГРЕЙН – генетиката, която прави земеделието печелившо

Компанията представи новите си продукти на Агра 2017

През 2017 г. Лимагрейн предлага на българските фермери отлични решения при двете основни пролетни култури – царевица и слънчоглед. „При слънчогледа продължаваме да развиваме двата основни сегмента – за едра ядка и за производство на масло, където новите предложения са 5. Новите предложения са в Клиърфийлд технологията, конвенционалната и един Експрес хибрид, който е предназначен основно за фермерите от Южна България. При царевицата фокусът е върху сухоустойчиви хибриди и на тази база новите предложения от технологичната линия HydraNeo са две.

ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ – въпрос на избор и… нова селекция

ЛИМАГРЕЙН представи обновеното си портфолио в северна България

Нови предложения при слънчогледа

С тези нови слънчогледови хибриди надграждаме във всяко едно направление важните стопански качества – при добива, маслеността, и при два от хибридите поддържаме отлично ниво на едрината на семките, което е атрактивно за тези, които реализират продукцията си за ядка.

Изключителна история, която продължава да се пише и днес, основана на три основни ценности: ПРОГРЕС, ПОСТОЯНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЛИМАГРЕЙН е кооператив, създаден и управляван от 2000 фермери и винаги се е ръководил от нуждите на своите клиенти и собственици – земеделските производители.

Компанията успешно се справя с най-трудната задача да предлага универсални продукти, генериращи отлична стабилност в условия на трайно променящ се климат и  несигурни пазари. Клиентите на Лимагрейн се възползват от много добре оптимизирани портфейли от хибриди и сортове, които предлагат широки възможности за реализация на продукцията добита от тях.

Високото технологично продуктово ниво се интегрира практически във всички съвременни иновации, опазващи слънчогледа, царевицата, рапицата, пшеницата и ечемика от факторите, които най-силно лимитират добива.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

След десетки години, белязани от безброй постижения, следва продължението на това богато наследство да бъде изписано с ентусиазъм:

БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА СЕГА!!!

Лимагрейн – 50-годишната история на успеха

Компанията предлага нова генетика и програми за 2017

Семенарската компания Лимагрейн представи продуктите си за настъпващия сезон на мащабен семинар в Пловдив. Официалната част започна с видео презентация на историята на фирмата от нейното създаване, развитието й през почти 7-те десетилетия в световен план, за да се превърне днес в една от четирите най-големи семенарски компании в света. Днес Лимагрейн е с годишен оборот от 2,4 млрд.  евро, а инвестициите в наука и проекти са 200 млн. евро годишно. В мултинационалната компания днес работят 1 000 заети с наука служители в 69 селекционни центъра по целия свет. Като логично следствие към днешна дата Лимагрейн е водеща семенарска компания в създаването и разпространението на хибриди от маслодайни, житни и други култури. Неслучайно и рекордьорът при пшеница в книгата на Гинес е сортът Айнщайн на Лимагрейн, който впечатлява със своя добив от 1 563 кг/дка

Зърнопроизводител от Русенско препоръчва Лимагрейн

Френската генетика е в основата на успешния му бизнес

Новата Clearfield Plus технология при слънчогледа на Лимагрейн е номер едно в стопанството на земеделския производител Пламен Генчев. Зърнопроизводителят отглежда зърнено-житни и маслодайни култури на площ от 24 хил. дка. Земята му е разпределена в няколко селища на Русенска област, като зърнената му база се намира в село Борисово. „70% от площите ми, заети със слънчоглед, са с хибриди на Лимагрейн. Преди повече от 10 години Пламен Генчев за първи път пробвал LG слънчоглед и засял LG 56.65, като бил очарован от хибрида. Конвенционалният LG 56.65 М хибрид вече 10 години е неотменна част от сеитбооборота на земеделския стопанин.

Лимагрейн пуска нова генерация хибриди слънчоглед. HYDRANEO – революция в производство на царевица

Открит полски ден проведе Лимагрейн при земеделския производител Мартин Маринов от село Дропла.

На демонстрационни площи младият зърнопроизводител е заложил цялото портфолио слънчоглед и царевица на френската компания. „Разчитаме на Лимагрейн хибридите при пролетните култури. Работим и с тяхна пшеница. Тази година добивът ни беше над 900-950 кг/дка на масови полета въпреки силното засушаване. Авеню, Анапурна и Андино вече трета година се представят отлично“, сподели домакинът на полския ден.

Устойчиви добиви от пшеница и рапица на Лимагрейн

 Тазгодишната инициатива „Хляб на мира“, която се проведе в близост до гр. Бургас, стана повод да се срещнем с Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област и член на УС на НАЗ.

Освен това той е и земеделски производител, който обработва около 54 хил. декара земя. Вече 5-6 години фермерът използва селекцията семена на Лимагрейн, основно при пшеницата. „Пшеницата на Лимагрейн ме впечатлява с това, че е устойчива на болести и дава много добър добив. И понеже е устойчива, може да мине с по-малко пръскания. За нас, производителите, това е важно – да има има висок добив, и в различните години той да е устойчив. А пшеницата на Лимагрейн напълно отговаря на тези показатели.

Лимагрейн представи впечатляващо портфолио с есенни култури

Компанията отново ще предложи атрактивни промоционални програми при рапицата

Пшеница, ечемик и рапица представи фирма Лимагрейн по време на Открит ден, състоял се в полетата на ЗК „Възраждане“ в добричкото село Паскалево. Така в реални условия земеделци от региона видяха как се представя елитната генетика. От 3 години кооперацията залага на сортовете пшеница на Лимагрейн. През изминалата стопанска година въпреки сушата най-ранният сорт Авеню е дал 818 кг от декар, сподели председателят Живко Желев.

Генетика подходяща за директна сеитба

Коя генетика може да оцелее в тежките условия на директна сеитба ?

„Лимагрейн предлага продукти, които са изключително успешни и се представят много стабилно най-вече при засушливи условия и високи температури.

На две от полетата на агрофирмата в землището на град Раковски бяха засети LG 55.55 CLP и LG 55.42 CL. Тези два хибрида са изключително сухоустойчиви, устойчиви са на мана и на всички раси синя китка. Друго предимство на генетиката е изключително високата масленост и нулевата предразположеност към стрес след третиране с хербицид…“