fbpx

БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСЕВА

Минимизиране на риска в ранните етапи от вегетацията на културата

Във всички производствени райони първоначалният старт и бързото установяване на рапичните посеви е от съществено значение за по-нататъшното им развитие и нормално презимуване. Добивът при рапицата до голяма степен се обуславя именно от фенофазата на развитие и състоянието на растенията в началото на зимата.

Климатичните промени и по-ограниченият набор от средства за справяне с болестите и вредителите при тази култура, поставят на изпитание реализирането на пълния ú потенциал. При тази ситуация бързият старт и способността за бързо установяване на рапицата през есента е много ценно качество. То дава неимоверно предимство при нейното отглеждане и управление на рисковете, които съществуват в ранните етапи от вегетацията на културата, когато растенията са силно чувствителни на повреди от неприятели, абиотичен стрес и др.

ЦЕЛ преди настъпване на зимата

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати през есенната вегетация, са ключови за крайния успех при отглеждането на рапица.

     – Бързо достигане на фенофаза 4 същински листа, за да бъдат растенията в посева по-толерантни на повреди от възрастните на листни бълхи и да преминат бързо чувствителните/критичните етапи в началото на вегетацията.

   –  Достигане на 800 г/м² биомаса през есенния период.

    – Натрупване на поне 1,5 кг/м² биомаса в началото на зимата.

В случай на късно поникване се счита, че рапицата трябва да има поне 4 листа, за да се приеме с основание, че има шансовете си за оцеляване.

Посев с LG АМБАСАДОР, локация гр. Нова Загора

ДИНАМИКА НА РАСТЕЖА ПРЕЗ ЕСЕНТА
в помощ при управление на риска

Срокът на сеитба на рапица е съществена стъпка за постигане на добро начално развитие и по-добро понасяне на нападение от неприятели, конкуренцията на плевелите и условията през зимата.

Динамиката на растеж на рапицата през есента е един от решаващите елементи в борбата за ограничаване на повреди от вредители през есента. Добрата динамика на развитие на рапицата през есента е реална възможност да се посрещнат предизвикателствата свързани с късно поникване, нападение от неприятели, развитие на плевели и да се сведат до минимум щетите върху посевите. Физиологично много динамичните растения са способни в много по-голяма степен да издържат на нападение от неприятели.

Днес динамиката в развитието на рапицата през есента се разглежда като генетичен инструмент в управлението на риска при отглеждането на тази култура, а есенния растеж и развитие при различните хибриди се явява алтернативно решение за контрол върху вредителите и плевелите и ограничаване на щетите, които могат да нанесат върху рапичното производство.

LG СТАРТ+ хибриди
Стандартна генетика vs. LG хибрид СТАРТ+

Избор на LG хибрид означен със СТАРТ+

Селекция на LG хибриди рапица предлагащи отличен първоначален старт и потенциал за натрупване на значително количество биомаса преди зима.

ПРЕДИМСТВАТА на добрата динамика на развитие през есента

LG хибридите рапица имат генетично предимство за оптимизиране на физиологичния контрол върху вредителите през есента и подсигуряване на нормално презимуване на посевите.

повишена толерантност към нападение и повреди от вредители (листни бълхи, хоботници и др.).

  • по-добре подготвени посеви за условията през зимата
  • подпомагане на генетически заложената зимоустойчивост на хибридите рапица

ИЗБОР на правилните хибриди

Климатът и различните агрономически практики ежегодно повлияват растежа и развитието на рапицата. Изборът на хибрид за отглеждане, може да бъде от решаващо значение за постигане на здрави, добре развити и конкурентни на биотичен и абиотичен стрес посеви.

Портфолиото на LG при маслодайната рапица е добре познато със своите хибриди с отличен първоначален старт и енергично развитие през есенната вегетация.


СТАРТ + хибриди от LG – бърз първоначален старт и установяване на посева

Конвенционални хибриди

LG Архитект

LG Амбасадор

LG Авирон  N-Flex хибрид

LG Артемис

LG Абсолют

Клиърфийлд хибриди

LG Конструктор CL