Кампания Ранни заявки Пролетници 2019

Общи условия за участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019

I. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:
СЛЪНЧОГЛЕД
Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи 3 торби бонус или 15% в бонус торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.
*Безплатни торби слънчоглед не се изчисляват за количествата над 200 закупени торби слънчоглед.
   ЦАРЕВИЦА
Купи мин. 40 торби LG ЦАРЕВИЦА получи 6 торби бонус или 15% в бонус торби за покупки от 40 до 400** торби царевица.
**Безплатни торби царевица не се изчисляват за количествата над 400 закупени торби царевица.
Забележка: При калкулация на бонус торбите важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 бонус торби = 2 бонус торби.

II. Допълнителни условия:
Важи само за нов внос хибриди царевица и слънчоглед, закупени през периода 15.11.2018 – 21.03.2019.
1. Хибриди, участващи в промоционалното предложение:
Слънчоглед
LG 50.635 CLP, LG 56.71 CLP, LG 54.61 CLP, LG 55.55 CLP, LG 54.63 CL, LG 55.42 CL, LG 54.52 HO CL, LG 59.580 SX, LG 54.78
  Царевица
LG 30.315, LG 30.369/Limanova***, LG 31.377***, LG 30.389***, LG 30.500, LG Шанън, LG Хелън
*** Предложението не включва семена царевица по технологията STARCOVER.

2. Срокове за участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед от търговска кампания 2018/2019:
Срок за регистрация за участие в предложението: ………………………….     15.10.2018-20.12.2018
Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена :            ……………………………………………………………………………………………………..      01.12.2018-21.03.2019
Срок за получаване на бонус торби: ………………………………………………      01.12.2018-31.03.2019

III. Общи условия на промоцията:
1.   Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена царевица и слънчоглед в посочените по-горе срокове на Специалното предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на територията на Република България.

2.   При закупуване на LG царевица и слънчоглед земеделският производител има право да получи стоков бонус, предоставен директно от Лимагрейн Централна Европа С.Е. – клон България, ЕИК 175220036 („Лимагрейн“) под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.

3.   Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения.  Едни и същи закупени торби царевица и слънчоглед не могат да участват в повече от едно предложение и да натрупват проценти отстъпка, с които да се изчислява стоковия бонус.

4.  Регистрация за участие в предложението става чрез подаване на заявка към търговския екип на Лимагрейн, дистрибуторската мрежа в страната или чрез писмено попълване и изпращане на Бланка за регистрация в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019 в периода 15.10.2018 до 21.03.2019. Бланки за регистрация могат да се изпращат и до адреса, посочен в т.6 на Общите условия.

5.   Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура и протокол за предаване на семената от склада на доставчика               /експедиционна или складова бележка/.
6.   Бонус семена се получават след предоставяне на копие на документите посочени в т.5 – фактура и складови документи за предаване на стоката от склада на фирмата доставчик. Документи могат да се изпращат сканирани на имейл адрес: rayna.dimitrova@limagrain.com и копия на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 6, на вниманието на Райна Димитрова.  Всички изпратени документи трябва да са със заличени цени и заличени лични данни на физически лица.

7.  Краен срок за изпращане на документи по т.5 е 21.03.2019. За документи изпратени по поща или куриер, датата на пощенското клеймо ще се счита за дата на подаване на документите.

8.  Бонус торби могат да се получат в посочен най-удобен клон на Еконт в страната или да бъдат изпратени до друго място, ако такова бъде допълнително съгласувано Лимагрейн. Транспортните разходи за доставка на семената до клон на Еконт са за сметка на Лимагрейн.

9.  Регистрация за участие в програмата може да се направи до 20.12.2018 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.

10. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

10.1.  Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн.
10.2.Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка.
10.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.

11. При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg.

 

Правила за обработване на личните данни във връзка с участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019

Администратор на Вашите лични данни е ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.Е. – КЛОН БЪЛГАРИЯ, ЕИК 175220036 (по-нататък наричано „Лимагрейн”, „ние” или „нас”). Можете да се свържете с нас на адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.2, офис 6, на телефон 02/962 4391 или на имейл адрес rayna.dimitrova@limagrain.com.

Ние обработваме предоставените от Вас лични данни на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването им от Ваша страна в Бланката за регистрация за участие в Специалното предложение Царевица и Слънчоглед 2019 („Специалното предложение”). Предоставянето на данните, маркирани като задължителни, е условие за участието Ви в Специалното предложение, тъй като без да разполагаме с тях ние не можем да Ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията за участие в Специалното предложение, да се свържем с Вас във връзка с участието Ви в Специалното предложение, както и да Ви изпратим спечелените бонус торби.

Част от Вашите лични данни се обработват на основание спазването от наша страна на наши законови задължения за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно Закона за данък върху добавената стойност и ДОПК. В случай на правен спор между Лимагрейн и Вас Вашите лични данни ще бъдат обработени и за целите на нашия легитимен интерес да се защитим от правни претенции.

Лимагрейн ще обработва Вашите лични данни за целите на участието Ви в Специалното предложение, което включва регистрацията Ви за участие, идентифициране на участниците, проверка на условията за участие в Специалното предложение и получаване на бонус торби, осъществяване на контакт с Вас във връзка с участието Ви в Специалното предложение, изпращането до Вас на бонус торби.

Ако се регистрирате за участие в Специалното предложение чрез нашите дистрибутори, бланката за Вашата регистрация ще ни бъде предоставена чрез съответния дистрибутор. Ние можем да предоставим Вашите лични данни на доставчика на куриерски услуги Еконт за целите на извършване на доставка до Вас на спечелените в рамките на промоцията бонус торби.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 6 месеца след крайния срок за получаване на бонус торби от Специалното предложение, но данните, съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол, ще бъдат съхранявани в сроковете съгласно ДОПК, но за не повече от 10 години.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са следните:

 правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието;
 право на достъп до личните Ви данни (т.е. да отправите запитване дали Ваши лични данни се обработват и да получите копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработването, на кого са или ще бъдат разкрити);
 право на коригиране на личните Ви данни (т.е. да поискате корекция на неточност в личните данни или допълване на непълни лични данни);
 право на изтриване на личните Ви данни (т.е. да поискате да се изтрият свързани с Вас лични данни, по отношение на които сте оттеглили съгласието си за обработка);
 право на ограничаване на обработването на личните Ви данни (т.е. да поискате личните данни да продължат да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин);
 право на преносимост на данните (т.е. да получите личните данни, които Ви засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат);
 право на възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, в случай че личните Ви данни бъдат обработени за такава цел;
 право на жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушение на приложимо законодателство за защита на личните данни.

Можете да упражните горните си права чрез писмено или електронно заявление, което отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, изпратено до посочените по-горе данни за контакт.

Списък дистрибутори, обслужващи Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2019

Агростил ООД, Агрогард С ООД, Агроекип ООД, Агрокроп ВК ООД, Агрозащита ООД, АМС Агро ЕООД, АСМ EООД, Агрив В EООД, Агрохимикали ООД, Агродимекс ООД, Агроекип ООД, Генерал Агрохимикали ООД, Ескалибур EООД, Инсекта ООД, МиМ Агро EООД, Теди ООД, Тера Еко МС ООД, Тера 95 ООД, Ф+С Агро ООД